Projektowane rozporządzenie ma realizować upoważnienie zawarte w art. 136c ust. 6 pkt 2 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.) - dalej u.ś.o.z., który przewiduje możliwość określenia przez Ministra Zdrowia listy świadczeń rozliczanych odrębnie, z pominięciem ryczałtu systemu wynikającego z art. 136c ust. 1 u.ś.o.z.

Projekt przewiduje 16 kategorii świadczeń rozliczanych odrębnie. Część z nich ma charakter rodzajowy (np. świadczenia wysokospecjalistyczne, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, SOR oraz izba przyjęć, rehabilitacja lecznicza, programy lekowe, chemioterapia), część zaś odnosi się do szczegółowych procedur (np. świadczenia zabiegowe w zakresie usunięcia zaćmy, endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego). Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z art. 136 ust. 2 u.ś.o.z., wynagrodzenie świadczeniodawcy składające się z ryczałtu systemu oraz świadczeń rozliczanych odrębnie, nadal będzie musiało się zawierać w ramach globalnej kwoty zobowiązania określonej w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ewentualne uwagi do projektu rozporządzenia można zgłaszać do dnia 29 maja 2017 r. Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Opracowanie: adw. Damian Konieczny