Sektor ambulatoryjnej opieki specjalistycznej jest istotnym odbiorcą publicznych środków na opiekę zdrowotną.
- Sprawne funkcjonowanie tego obszaru przekłada się na dostępność opieki specjalistycznej dla pacjenta w trybie nie wymagającym hospitalizacji. W krajach, w których ambulatoryjna opieka specjalistyczna funkcjonuje sprawnie i efektywnie, zmniejsza się liczba pacjentów wymagających pobytu w szpitalu. Coraz więcej świadczeń można bowiem zrealizować w trybie ambulatoryjnym – wyjaśnia Monika Raulinajtys-Grzybek.

Zatem właściwa organizacja tego systemu przekłada się na poprawę efektywności nie tylko opieki ambulatoryjnej, ale również opieki szpitalnej.
- Problematyka wyceny jest w tym aspekcie szczególnie istotna, ponieważ ceny, które są ustalone bez zachowania relacji w stosunku do kosztów realizacji świadczeń mogą zapewniać albo nadzwyczajne korzyści dla świadczeniodawców albo trudne do uniknięcia straty. W sytuacji ograniczonego budżetu na opiekę zdrowotną obie sytuacje w długim okresie będą przekładać się na dostępność świadczeń dla pacjentów – dodaje autorka.

Publikacja jest wartościowa zarówno dla praktyków pracujących w szpitalach jak i osób zainteresowanych problemem od strony teoretycznej - pracowników naukowych z zakresu zarządzania w opiece zdrowotnej czy studentów.
- Przedstawia problemy będące codziennością w sektorze AOS, związane z wyceną określonych świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wykorzystując w tym celu narzędzia rachunkowości zarządczej oraz statystyki – dodaje Monika Raulinajtys-Grzybek.

W książce w sposób kompleksowy zaprezentowano praktyczne aspekty dotyczące wyceny świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, wiążąc wycenę świadczeń z poziomem ich kosztów. Szczegółowo przedstawiono między innymi badania empiryczne pokazujące wpływ systemu wyceny usług AOS na zachowania świadczeniodawców, opis koncepcji rachunku kosztów dla poradni, która sprawdza się przy wszelkich analizach rentowności, dane empiryczne przedstawiające metodykę oceny relacji między cenami świadczeń AOS z ich kosztami, best practices dotyczące podejścia do wyceny świadczeń AOS na świecie. Zawarto w niej także analizę bieżących rozwiązań w zakresie wyceny świadczeń AOS.

Książka jest dostępna  w księgarni Profinfo


Monika Raulinajtys-Grzybek jest doktorem nauk ekonomicznych, adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest specjalistą z zakresu zarządzania opieką zdrowotną i rachunku kosztów w opiece zdrowotnej, autorką publikacji i artykułów z tematyki rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów.