Nowelizację poparło 444 posłów, trzech było przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu.
 
Posłowie odrzucili poprawkę klubu Kukiz'15, zgodnie z którą odznakę i legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydawałby Polski Czerwony Krzyż na podstawie zaświadczenia wydanego przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi (a nie na podstawie danych automatycznie przekazywanych PCK przez te jednostki).
 
Podczas środowego posiedzenia komisji zdrowia wiceminister Katarzyna Głowala powiedziała, że zdaniem resortu zdrowia poprawka jest "jak najbardziej zasadna", ale "nie koreluje z uzasadnieniem, które zostało przedstawione". Na tym etapie prac nie była już jednak możliwa zmiana jej zapisów, a prawnicy biura legislacyjnego wskazali, że w poprawionej wersji poprawka będzie mogła być zgłoszona w Senacie.
 
Posłowie poparli natomiast dwie poprawki redakcyjno-legislacyjne zgłoszone przez klub PiS.
 
Zgodnie z nowelą wprowadzone będą nowe regulacje dotyczące rejestru dawców krwi. Jednostki organizacyjne publicznej służby krwi będą prowadziły system teleinformatyczny e-Krew, zawierający informacje o dawcach krwi, w tym o dawcach rzadkich grup oraz o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach.
 
 
System e-Krew ma służyć przede wszystkim zapewnieniu bezpiecznej krwi lub jej składników na potrzeby lecznictwa, poszukiwaniu krwi i dawców krwi w przypadku pacjentów z rzadkimi grupami krwi oraz monitorowaniu jakości i drogi w krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Ponadto ma być pomocny w ocenie optymalnego zużycia krwi.
 
System ten będzie służył także sprawozdawczości. Państwa członkowskie zobowiązane są bowiem do składania rocznego sprawozdania o poważnych niepożądanych zdarzeniach i reakcjach związanych z pobieraniem, badaniem, preparatyką, przechowywaniem, a także przetaczaniem krwi i jej składników.
 
Zgodnie z nowelą dawcami krwi będą mogły zostać osoby pełnoletnie. Krew będą też mogły oddać osoby powyżej 17. roku życia, ale jedynie wówczas, jeśli przemawiają za tym względy fizjologiczne lub lecznicze (na przykład występowanie antygenów rzadkich grup krwi).
Dowiedz się więcej z książki
MERITUM Prawo medyczne
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

 
Ponadto w regulacji wskazano zakres danych, jakie powinna zawierać legitymacja honorowego dawcy krwi, a także zaproponowano zapisy ułatwiające oddawanie krwi przez osoby niepełnosprawne z trudnościami w porozumiewaniu się.
 
Nowelizacja reguluje także zasady przywozu krwi i jej składników spoza krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 
Większość przepisów ustawy wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
 
W grudniu 2015 roku Komisja Europejska pozwała Polskę za niewdrożenie niektórych unijnych przepisów dotyczących norm jakości i bezpieczeństwa krwi ludzkiej.
 
Według KE Polska nie wypełnia niektórych zobowiązań wynikających z trzech unijnych dyrektyw (2002/98/WE, 2004/33/WE i 2005/61/WE), które wprowadzają szereg przepisów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa krwi, w tym zasady dotyczące minimalnego wieku krwiodawcy, warunki przywozu krwi z państw trzecich oraz obowiązków sprawozdawczych placówek służb krwi. Termin ich wdrożenia do prawa krajowego upłynął w 2005 i w 2006 roku.(pap)