Posłowie przyjęli wszystkie 14 poprawek zaproponowanych przez Senat, część z nich miała charakter doprecyzowujący. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.
 
Zgodnie z jedną z poprawek Senatu przekazywanie danych dawców krwi do Polskiego Czerwonego Krzyża w celu wydawania odznak przez tę organizację będzie odbywać się tylko za zgodą samych dawców. Senatorowie argumentowali, że nie każdy dawca jest zainteresowany otrzymaniem takiej odznaki.
 
Senat doszedł też do przekonania, że nie jest uzasadnione utrzymywanie nakazu oznakowania opakowania krwi uniemożliwiającego identyfikację dawcy i biorcy krwi w przypadku pobrania autologicznego.
 
Izba wyższa uznała również za konieczne określenie terminów do przekazywania sprawozdań przez jednostki publicznej służby krwi, a także uzupełniła ustawę o przepis określający zasady, w oparciu o które dokonuje się oceny lokalu, zakresu działalności oraz czasu pracy działu farmacji szpitalnej utworzonego w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi.
 
Zgodnie z nowelą ustawy o publicznej służbie krwi wprowadzone będą nowe regulacje dotyczące rejestru dawców krwi. Jednostki organizacyjne publicznej służby krwi będą prowadziły system teleinformatyczny e-Krew, zawierający informacje o dawcach krwi, w tym o dawcach rzadkich grup oraz o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach.
 
System e-Krew ma służyć przede wszystkim zapewnieniu bezpiecznej krwi lub jej składników na potrzeby lecznictwa, poszukiwaniu krwi i dawców krwi w przypadku pacjentów z rzadkimi grupami krwi oraz monitorowaniu jakości i drogi w krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Ponadto ma być pomocny w ocenie optymalnego zużycia krwi.
 
System ten będzie służył także sprawozdawczości. Państwa członkowskie zobowiązane są bowiem między innymi do składania rocznego sprawozdania o poważnych niepożądanych zdarzeniach i reakcjach związanych z pobieraniem, badaniem, preparatyką, przechowywaniem, a także przetaczaniem krwi i jej składników.
 
Zgodnie z nowelą dawcą krwi będą mogły zostać osoby pełnoletnie. Krew będą też mogły oddać osoby powyżej 17. roku życia, ale jedynie wówczas, jeśli przemawiają za tym względy fizjologiczne lub lecznicze (na przykład występowanie antygenów rzadkich grup krwi).
 
Ponadto w regulacji wskazano zakres danych, jakie powinna zawierać legitymacja honorowego dawcy krwi, a także zaproponowano zapisy ułatwiające oddawanie krwi przez osoby niepełnosprawne z trudnościami w porozumiewaniu się.
 
Nowelizacja reguluje także zasady przywozu krwi i jej składników spoza krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 
Większość przepisów ustawy wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
 
W grudniu 2015 roku Komisja Europejska pozwała Polskę za niewdrożenie niektórych unijnych przepisów dotyczących norm jakości i bezpieczeństwa krwi ludzkiej.
 
Według KE Polska nie wypełnia niektórych zobowiązań wynikających z trzech unijnych dyrektyw (2002/98/WE, 2004/33/WE i 2005/61/WE), które wprowadzają szereg przepisów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa krwi, w tym zasady dotyczące minimalnego wieku krwiodawcy, warunki przywozu krwi z państw trzecich oraz obowiązków sprawozdawczych placówek służby krwi. Termin ich wdrożenia do prawa krajowego upłynął w 2005 w 2006 roku.(pap)