Według samorządu lekarskiego cel ten można wywodzić głównie z uzasadnienia projektu ustawy z 21 lipca 2016 roku, w którym wskazano, że jest nim uniknięcie nadpodaży na lokalnym rynku usług zdrowotnych przez tworzenie zasobów nieadekwatnych w stosunku do potrzeb świadczeniobiorców na danym obszarze.

Cel ten nie wynika jednak wprost z przepisów ustawy oraz z opiniowanego projektu, co może rodzić obawy, że system może być wykorzystywany w inny sposób, na przykład w celu instrumentalnego ograniczania wydatków publicznych na ochronę zdrowia, czy też ingerowania w warunki prowadzenia działalności gospodarczej w ochronie zdrowia poprzez różnicowanie sytuacji przedsiębiorców prowadzących lub zamierzających prowadzić taką działalność – zauważa Rada.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia rozszerzenie kręgu podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, dla których właściwy organ będzie mógł wydać opinię o celowości inwestycji w powiązaniu z przewidzianym w treści art. 148 ust. 2 ustawy wpływem okoliczności posiadania pozytywnej opinii na wynik porównania ofert przy ubieganiu się o kontrakt na świadczenia opieki zdrowotnej.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Zgodnie z planowaną zmianą, opinia będzie wydawana w zakresie celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji dotyczącej wykonywania działalności leczniczej w zakresie, której wartość przekracza milion złotych.

Kwota ta może być przekroczona w przypadku prac budowlanych, czy też zakupu sprzętu specjalistycznego nawet przez lekarzy czy lekarzy dentystów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej, może to dotyczyć na przykład nakładów na nowoczesny gabinet stomatologiczny.

Rada negatywnie ocenia projekt, podkreślając, że w obecnym stanie prawnym w odniesieniu do kontraktowania świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej brak opinii o celowości inwestycji powoduje odjęcie 8 punktów z oceny złożonej oferty.

Rada podkreśla także, że w treści projektowanego art. 95e ust. 3b przewidziane jest odesłanie do inwestycji, o której mowa w ust. 1, podczas gdy projektowany ust. 1 art. 95e nie odnosi się do inwestycji.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia także projektowane uchylenie ust. 10 w art. 95i ustawy przewidującego możliwość zaskarżenia postanowienia w przedmiocie nierozpoznania protestu.

Źródło: www.nil.org.pl