Nie podważając ustawowego prawa lekarza do odstąpienia od leczenia, Rzecznik Praw Pacjenta w swoim stanowisku pokazuje konsekwencje podejmowanych decyzji, mających wpływ na stan zdrowia dziecka,  które w żaden sposób nie jest odpowiedzialne za konflikt między jego rodzicem a lekarzem prowadzącym.

Rzecznik przypomina, że w polskim prawie istnieje możliwość odmowy lub odstąpienia od udzielania świadczeń zdrowotnych w określonych sytuacjach, jednak jest to wyjątek od generalnego obowiązku lekarza, który polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Natomiast rodzice mogą podejmować samodzielne decyzji chroniące interes dziecka w zakresie ochrony jego dóbr osobistych, w tym także życia i zdrowia. Prawo dziecka jest chronione w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym czy w Konwencji o prawach dziecka, te akty prawne zwykle dają pierwszeństwu dobru dziecka przed interesem rodziców.

Rzecznik przytacza ustawę z 5 grudnie 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zgodnie z którą osoby przebywające na terytorium RP są zobowiązane do szczepień ochronnych. Przyczyną odroczenia tego obowiązku mogą być tylko względy medyczne.

Natomiast odstąpienie przez lekarza od leczenia dziecka „nieszczepionego” według Rzecznika Praw Pacjenta może naruszać prawo małoletnich pacjentów do świadczeń zdrowotnych, o których mowa jest w art. 6-8 ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Poza tym jeżeli lekarz odmówi leczenia lub odstąpi od niego, ma obowiązek wcześniej uprzedzić o tym pacjenta lub jego przedstawiciela bądź opiekuna i wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym.

Rzecznik zaznacza, że prawo do odstąpienia od leczenia pacjenta jest prawem konkretnego lekarza, a nie placówki medycznej. Według Rzecznika osoby kierujące podmiotami leczniczymi powinny podjąć starania celem objęcia opieką pacjenta przez innego lekarza.

Rzecznik podkreśla, że chce zainicjować szerszą dyskusję, której rezultatem będzie wspólne stanowisko wobec ważnego problemu prowadzącego często do narażania na niebezpieczeństwo zdrowia małoletnich pacjentów na skutek konfliktu pomiędzy opiekunem dziecka, a lekarzem, który odmawia kontynuacji leczenia.

Źródło: www.bpp.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]