Rzecznik przypomina, że obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku przepisy tzw. pakietu onkologicznego nie obejmują chorych będących pod opieką onkologiczną, u których nie stwierdzono nowotworu złośliwego, a także że nie zawierają standardów postępowania onkologicznego.

Obecnie główną podstawą postępowania u pacjentów chorych na nowotwory (także złośliwe) stanowią zalecenia lub wytyczne towarzystw naukowych. „W praktyce skutkuje to dowolnością postępowania diagnostycznego i leczniczego. Zdarzają się sytuacje, że w przypadku takich samych problemów zdrowotnych mogą wystąpić różnice w postępowaniu z pacjentem” – czytamy w wystąpieniu rzecznika.

Krystyna Barbara Kozłowska podkreśla, że wprowadzenie standardów w opiece onkologicznej skutkowałoby polepszeniem jakości i skuteczności diagnostyki i leczenia w różnych typach nowotworów. Sprawi to, że pacjent zostanie prawidłowo zakwalifikowany do określonej metody leczenia. Zapewnione będą także podobne standardy świadczeń w różnych podmiotach leczniczych.

Czytaj: Chorzy na raka jelita grubego leczeni niezgodnie ze standardami >>>

Rzecznik przypomina, że brak określenia standardów postępowania w chorobach onkologicznych był sygnalizowany już przed wdrożeniem tzw. pakietu onkologicznego, szczególnie w ustaleniach pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli a także przez środowiska medyczne i organizacje pacjenckie. 

Rzecznik przywołuje zarządzenie ministra zdrowia z 9 grudnia 2010 roku w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania projektów standardów postępowania w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej. Wnioski z prac tego zespołu nie zostały jednak podane do publicznej wiadomości.

Sprawa standardów w leczeniu onkologicznym pojawiła się także w uchwale Rady Ministrów z 28 maja 2014 roku w sprawie harmonogramu zadań związanych z narodowym programem zwalczenia chorób nowotworowych. Jeden z załączników mówił o standardach w zakresie histopatologii onkologicznej, zgodnych z wytycznymi WHO oraz innych międzynarodowych organizacji. Także opublikowany w 2014 roku dokument „Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024” jako jeden z celów działań wymienia rozwój i promocję standardów postępowania  w leczeniu onkologicznym.

Krystyna Barbara Kozłowska przypomina także, że zgodnie z ustawą o działalności leczniczej minister zdrowia może określić w drodze rozporządzenia standardy postępowania medycznego w wybranych dziedzinach medycyny.