Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka, dotychczasowe regulacje prawne nie zapewniają możliwości sprawowania opieki pielęgniarskiej adekwatnej do potrzeb zdrowotnych dzieci. Świadczą o tym sprawy zgłaszane do Biura Rzecznika Praw Dziecka przez rodziców, dyrektorów szkół czy pielęgniarki pracujące w szkołach. Rodzice oczekują, że dziecko podczas pobytu w szkole uzyska niezbędną pomoc medyczną. Dyrektorzy placówek oczekują, że pielęgniarka będzie pomocna w rozwiązaniu problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów. Natomiast pielęgniarki zatrudnione w placówkach nauczania i wychowania chcą wykorzystać swoje kwalifikacje i umiejętności w taki sposób, aby rzetelnie wypełnić zadania nałożone na nie przepisami prawa.

Praktyka wskazuje jednak, że dotychczasowe regulacje prawne nie zapewniają w sposób dostateczny możliwości sprawowania rzeczywistej opieki pielęgniarskiej nad dziećmi i młodzieżą, przebywającą w placówkach nauczania i wychowania.

Najważniejsze problemy wymagające analizy to normy zatrudnienia pielęgniarek w szkołach, konieczność zapewnienia opieki dzieciom przebywających w całodobowych ośrodkach, podlegających resortowi oświaty, opieka pielęgniarska nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkola. Zgłaszane są między innymi sprawy związane z organizowaniem, wyposażaniem i użytkowaniem przez pielęgniarki gabinetów profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach oraz problemy wynikające z konieczności przemieszczania się pielęgniarek pomiędzy poszczególnymi szkołami na terenach wiejskich.

Rzecznik Praw Dziecka wspomniał także o opracowaniu przygotowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Szkolnych na temat „Problemy w realizacji świadczeń pielęgniarki szkolnej w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej udzielanej w środowisku nauczania i wychowania”, w którym zawarte są postulaty środowiska pielęgniarek, zmierzające do usprawnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi. 

www.brpd.gov.pl