Zdaniem rządu, zmiany zaproponowane w ustawie o finansach publicznych demontują reguły ograniczające poziom długu samorządowego, a w przypadku słabszych ekonomicznie JST mogą naruszyć istotnie ich stabilność i otwierać drogę do nadmiernego zadłużania, bez względu na możliwości spłaty. Chodzi między innymi o propozycję zmiany wzoru określonego w ustawie o finansach publicznych, który służy do wyznaczania dopuszczalnego poziomu zadłużania się danej jednostki samorządu terytorialnego. 

Negatywnie oceniono także propozycję obniżenia z 60 do 30 procent progu współfinansowania projektów unijnych, powodującego wyłączenie zaciągniętych zobowiązań i powiązania tego progu z wartością wydatków kwalifikowanych, zamiast z ogólną wartością danego programu lub projektu. Może to doprowadzić do sytuacji, że proponowane wyłączenie obejmie większość projektów, nie stanowiąc w zasadzie żadnego ograniczenia dla realizacji projektów w niewielkim zakresie finansowanych z udziałem środków UE.

Posłowie zaproponowali ponadto wyłączenie wskaźnika kontrolującego poziom zadłużenia samorządów bez względu na ich sytuację ekonomiczną. Ograniczenie to byłoby wyłączone przy wykupie papierów wartościowych, spłacie rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami emitowanych lub zaciąganych na potrzeby realizacji inwestycji. 

Według rządu, wyłączenie przewidzianego ustawą o finansach publicznych wskaźnika, może przyczynić się bezpośrednio do wzrostu deficytu sektora finansów publicznych. Wskaźnik limitujący spłatę zobowiązań JST powinien stanowić regułę obowiązującą, natomiast wyjątkiem powinny być rozwiązania umożliwiające, w określonych sytuacjach, stosowanie jego wyłączeń.

Oprac. Magdalena Okoniewska