Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska rekomenduje wprowadzenie nowego świadczenia gwarantowanego, które obejmowałoby konsultacje lekarskie oraz wsparcie psychologiczne dla podopiecznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Krystyna Barbara Kozłowska zauważając problem warunków pobytu pacjentów w szpitalach psychiatrycznych, deficytów miejsc na oddziałach psychiatrycznych, braków kadrowych czy też niedofinansowania opieki psychiatrycznej, w ostatnim czasie występowała między innymi do ministra zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Rzecznik stale podejmuje również temat realizacji i przyszłości Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

W sprawach psychiatrii dzieci i młodzieży, w wystąpieniu z 22 lipca 2015 r. do małopolskiego oddziału wojewódzkiego NFZ Rzecznik zwracała uwagę na trudne warunki hospitalizacji nieletnich pacjentów w jednym z krakowskich szpitali. Wpływające do Biura informacje, wskazują na nadmierne obciążenie oddziału oraz niejasne zasady rozliczeń tzw. nadwykonań. Rzecznik Praw Pacjenta zaznaczyła, że obłożenie łóżek nie sprzyja procesowi leczenia, zagraża zarówno bezpieczeństwu pacjentów jak i personelu medycznego. Skutkuje także zbyt dużym zaangażowaniem personelu w wypełnianie dokumentacji zamiast w opiekę nad pacjentem. W efekcie zwiększa się liczba działań niepożądanych, takich jak próby samobójcze, zachowania autoagresywne lub agresywne w stosunku do pacjentów i personelu.

Rzecznik podjęła również problem zapewnienia nieletnim pacjentom będącym wychowankami młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) lepszego dostępu do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. W miejscu pobytu podopieczni tych placówek mają dostęp jedynie do opieki pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania (w ograniczonym wymiarze).

W związku z tym nieletni przejawiający zaburzenia zachowania takie jak, na przykład samookaleczenia, próby samobójcze, ucieczki z ośrodków, zachowania agresywne, trafiają do oddziałów psychiatrycznych. Wielu takich hospitalizacji prawdopodobnie można by uniknąć, gdyby została zapewniona lepsza opieka ambulatoryjna.

O zajęcie stanowiska w tej sprawie Krystyna Barbara Kozłowska występowała do ministra edukacji narodowej (w 2014 roku) oraz do konsultantów wojewódzkich i Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży (w 2015 r.). W sprawie wprowadzenia nowego świadczenia gwarantowanego Rzecznik 29 lipca 2015 r. skierowała wystąpienie do ministra zdrowia.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.bpp.gov.pl, stan z dnia 19 sierpnia 2015 r.