Dotyczy to usług świadczonych na podstawie uzyskanego skierowania do leczenia ambulatoryjnego (poradnie specjalistyczne), szpitalnego, do rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, opieki psychiatrycznej czy opieki długoterminowej i hospicyjno - paliatywnej.

Rzecznik przypomina, że zgodnie z postanowieniami ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych pacjent ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (art. 29) lub szpitalnych (art. 30) spośród wszystkich świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Odmowa udzielenia świadczenia z powodu tzw. "rejonizacji" stanowi naruszenie prawa pacjenta. W sytuacji takiego naruszenia, pacjent powinien skierować skargę do dyrektora placówki medycznej, w której doszło do odmowy udzielenia świadczenia, właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, organu nadzoru nad placówką medyczną lub do Rzecznika Praw Pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta podkreśla, że powyższe zasady zakazujące tzw. „rejonizacji”, odnoszą się również do placówek udzielających świadczeń w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.