Rzecznik Praw Pacjenta wypowiedział się w sprawie kontroli stanu technicznego i sanitarnego szpitali psychiatrycznych.
Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Komendanta Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie przeprowadzenia doraźnych kontroli w szpitalach psychiatrycznych. Akcja jest związana z niepokojącymi informacjami, jakie docierają do Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Skargi dotyczą m.in. złego stanu sanitarnego pomieszczeń i urządzeń oraz złego stanu technicznego budynków szpitali psychiatrycznych, co „w efekcie może stwarzać realne zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających w tych obiektach”. Zagrożenia dotyczą „głównie pomieszczeń sanitarno-higienicznych, sal chorych, pomieszczeń w których przygotowywane i wydawane są posiłki oraz przechowywana jest żywność”.
Rzecznik Praw Pacjenta jest zdania, że „kontrole i podjęcie niezbędnych kroków mogą się przyczynić do znacznej poprawy warunków hospitalizacji pacjentów”. Więcej na ten temat znajduje się na stronie internetowej RPP.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.bpp.gov.pl, 8 kwietnia 2011 r.

Data publikacji: 11 kwietnia 2011 r.