Według Rzecznika potrzeba wprowadzenia takiego mechanizmu wynika z faktu, że 7 października 2015 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że nałożenie na lekarza  - powstrzymującego się od wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jego sumieniem – obowiązku wskazania realnych możliwości uzyskania takiego świadczenia u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym jest niezgodne z Konstytucją. 

- Kwestia ta wymaga pilnego rozwiązania, ponieważ Trybunał nie odroczył terminu utraty mocy obowiązującej zakwestionowanego przepisu – czytamy w komunikacie RPO.

Czytaj: TK: ograniczenia klauzuli sumienia lekarzy częściowo niekonstytucyjne>>>

W związku z tym, z dniem wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w polskim porządku prawnym nie będzie podmiotu, który byłby zobowiązany do wskazania takiemu pacjentowi innego lekarza, czy podmiotu leczniczego, który wykonałby takie świadczenie. Zdaniem Rzecznika, taka sytuacja narusza gwarancje zawarte w art. 68 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, dotyczące prawa do ochrony zdrowia.

Na potrzebę rozwiązania tego problemu Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał  uwagę już w lipcu 2014 roku. Wskazywał wówczas, że konieczna byłaby nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, polegająca na przeniesieniu obowiązku informowania o możliwości uzyskania świadczenia z lekarza na podmioty instytucjonalne wykonujące działalność leczniczą.