Interwencja RPO w przedmiotowej sprawie została wywołane rozbieżnościami w orzecznictwie sądów administracyjnych, dotyczącymi tego, czy czynność potwierdzenia skierowania bądź odmowy potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe, jest czynnością z zakresu administracji publicznej podlegającą kontroli sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W opinii RPO taka czynność, jest rozstrzygnięciem o charakterze indywidualnym i dotyczy potwierdzenia uprawnienia tego podmiotu do ochrony zdrowia wynikającego z Konstytucji RP i skonkretyzowanego w przepisach ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i w związku z tym jest to czynność, która podlega kontroli sądu administracyjnego.

Źródło: www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl