Rzecznik powołuje się na pismo przekazane do Biura RPO, w którym konsultant krajowy zwrócił się do dyrektora wydziału polityki społecznej urzędu wojewódzkiego z prośbą o wprowadzenie obowiązku dołączania do „Dzienniczków” wykonanych asyst i wykonywanych samodzielnie operacji, kserokopii dokumentacji z ksiąg operacyjnych lub systemów komputerowych, stanowiącej potwierdzenie wykonania tych zabiegów.

W ocenie Rzecznika obowiązek ten nie znajduje uzasadnienia w świetle obowiązujących przepisów. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie przewiduje udostępnienia dokumentacji medycznej lekarzom odbywającym specjalizację oraz konsultantowi krajowemu, a tym bardziej innym osobom związanym ze specjalizacją lekarzy, w celu uwiarygodnienia dokumentacji dotyczącej przebiegu i realizacji specjalizacji w zakresie samodzielnie wykonywanych przez specjalizującego się operacji i zabiegów operacyjnych. Według Rzecznika obowiązek sformułowany w piśmie konsultanta krajowego nie znajduje również oparcia w przepisach dotyczących specjalizacji lekarzy.

Z przepisów wynika, że dokumentacja medyczna może być udostępniana organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, ale w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru. 

W myśl przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 177), dokumentację medyczną wewnętrzną zbiorczą, którą sporządza i prowadzi szpital, stanowi między innymi księga bloku operacyjnego albo sali operacyjnej (§ 12 pkt 2 h). Księga ta, oprócz szczegółowego opisu zabiegu albo operacji, zawiera oznaczenie osób wchodzących w skład zespołu operacyjnego, zespołu zabiegowego, zespołu anestezjologicznego, z wyszczególnieniem osoby kierującej wykonaniem operacji albo zabiegu (§ 33).

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta, dane zawarte  w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w niniejszej ustawie oraz  w przepisach  odrębnych. Z przepisu tego wynika, że ochronie podlegają wszelkie dane  zawarte w dokumentacji medycznej, a nie tylko dane związane ze stanem zdrowia, czy  udzielonymi pacjentowi świadczeniami zdrowotnym

W świetle przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, a także przepisów ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia powstaje również wątpliwość co do umocowania konsultanta krajowego do dookreślania obowiązków lekarzy w sprawie dokumentowania odbycia szkolenia specjalizacyjnego.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia o zbadanie opisanej sprawy oraz podjęcie działań mających na celu zapewnienie respektowania obowiązujących przepisów prawa i praw pacjenta.