13 sierpnia br. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia ubezpieczonym w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

W uchwale z 9 lipca 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2013, Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ negatywnie zaopiniowała projekt planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2013. W uzasadnieniu uchwały podkreślono, że proponowane środki finansowe nie zabezpieczą finansowania świadczeń zdrowotnych w poszczególnych rodzajach.

Przyznana w projekcie planu finansowego kwota na rok przyszły stanowi 97,77% nakładów na świadczenia zdrowotne przeznaczonych na rok bieżący. W świetle art. 118 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, planowane koszty finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez dany oddział wojewódzki NFZ nie mogą być niższe niż wysokość kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla danego oddziału w roku poprzednim, zaplanowanych w planie finansowym. Zmniejszenie środków finansowych dla Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, powoduje ograniczenie działalności mazowieckich podmiotów leczniczych, z których świadczeń korzysta wielu pacjentów z innych województw.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii zapewnienia ubezpieczonym dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Prosi również o przekazanie informacji o ewentualnych działaniach legislacyjnych w sprawie rozwiązania podnoszonego problemu.

Źródło: www.mz.gov.pl