W projekcie, przedłożonym przez ministra finansów, zaproponowano rozwiązania, które zakładają wykorzystanie aktywów finansowych kolejnych jednostek sektora finansów publicznych w zarządzaniu płynnością budżetu państwa.

Chodzi o rozwiązania, które zmniejszą potrzeby pożyczkowe państwa, co spowoduje obniżenie poziomu długu publicznego i zminimalizuje koszty jego obsługi.

Wskazane w projekcie podmioty w bieżącej działalności nie wykorzystują części wolnych środków i lokują je na kontach bankowych, a państwo, aby finansować potrzeby pożyczkowe budżetu, sprzedaje na rynku skarbowe papiery wartościowe. Na ich zakup banki przeznaczają środki pochodzące między innymi z depozytów, jakie przejęły od jednostek sektora finansów publicznych.

Taka sytuacja jest nieefektywna z punktu widzenia zarządzania i gospodarowania środkami publicznymi i powoduje niepotrzebne koszty po stronie budżetu państwa. Sytuację tę ma zmienić przyjęty projekt ustawy o finansach publicznych.

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK