W dniu 8 marca 2012 r. sekretarz stanu Jakub Szulc z upoważnienia Ministra Zdrowia złożył podpis pod rozporządzaniem, które wprowadza zmiany w rozporządzeniu w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept.

Zmiany wchodzą w życie 10 marca 2012 r. Dotyczą one załącznika Nr 1, który zawiera ogólne wytyczne dla zawieranych umów z aptekami na wydawanie leków refundowanych.

Na apteki zostanie nałożony obowiązek do sporządzania korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi, objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi.

Obecnie, jeśli w rezultacie kontroli wykryto nieprawidłowości w obrocie lekami apteka jest bezwzględnie zobowiązania do zwrotu kwoty refundacji na rzecz wojewódzkiego oddziału NFZ, a także do wdrożenia innych zaleceń pokontrolnych. Od 10 marca w przypadku wniesienia zażalenia lub odwołania apteka ma prawo wstrzymać się z wykonaniem zaleceń pokontrolnych oraz zwrotem kwoty refundacji do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

Tego dnia zostało podpisane również rozporządzenie w sprawie recept lekarskich, które wchodzi w życie również 10 marca 2012 r. 


Źródło: www.nia.org.pl, www.mz.gov.pl