Nowelizacja jest bezpośrednio związana z uchwaleniem ustawy wprowadzającej tzw. sieć szpitali, czyli ustawy z 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 844). Zgodnie z nowym art. 95l ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.), programy lekowe będą co do zasady realizowane jedynie w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (SPSZ), czyli tzw. sieci szpitali.

Zmiany w tym zakresie mają zostać wdrożone od 1 października 2017 roku, przy czym, zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania, programy lekowe nie będą finansowane w ramach ryczałtu SPSZ, lecz mają podlegać odrębnemu finansowaniu.

Jednak, w związku z brakiem konieczności przeprowadzania postępowań konkursowych w ramach SPSZ, a w konsekwencji brakiem również ofert cenowych świadczeniodawców, niezbędne jest ujednolicenie wycen tychże świadczeń w skali całego kraju. W niektórych przypadkach ujednolicenie to będzie się wiązało z obniżeniem realnego wynagrodzenia świadczeniodawców, a w innych z jego zwiększeniem. W świetle Oceny Skutków Regulacji ujednolicenie wycen świadczeń realizowanych w ramach programów lekowych nie wpłynie jednak znacząco na zwiększenie poziomu ich finansowania - przewidywany wzrost nakładów to jedynie około 10 mln zł w skali całego budżetu NFZ.

Przy okazji wprowadzania zmian związanych z tzw. siecią szpitali, modyfikacji mają ulec również przepisy dotyczące programu „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową”. Zgodnie z projektem, zakup leków dla tego programu będzie odbywał się w ramach wspólnego postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, które będzie przeprowadzał świadczeniodawca o najwyższej wartości w zakresie leków stosowanych w ramach tego programu (w poprzedzającym roku). Wyjątkowo dopuszczalne ma być stosowanie u pacjentów - ze względów medycznych - leku z inną substancją czynną niż lek zakupiony w ramach postępowania, pod warunkiem jednak, że ich udział nie będzie większy niż 5 procent.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 lipca 2017 roku, z zastrzeżeniem zmian dotyczących programu „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową”, które będą dotyczyć świadczeń udzielonych od 1 października 2017 roku.

Ewentualne uwagi do projekt nowelizacji można zgłaszać do 4 maja 2017 roku.

Opracowanie: adw. Damian Konieczny

Źródło: www.nfz.gov.pl