Ministerstwo Zdrowia opublikowało informacje na temat ustanowionego w zeszłym roku Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
O Programie słów kilka…
28 grudnia 2010 r. Rada Ministrów ustanowiła Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 3 lutego 2011 r. Nr 24, poz. 128). Program, który wszedł w życie 18 lutego 2011 r., ma być realizowany w latach 2011-2015. Jak wyjaśnia MZ, "przyjęcie pierwszego narodowego programu poświęconego tej problematyce wynika z uznania zdrowia psychicznego za nieodłączny element zdrowia człowieka". Stanowi jednocześnie "zobowiązanie władz publicznych do podejmowania działań, których celem jest ochrona zdrowia psychicznego społeczeństwa oraz poprawa sytuacji osób cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych".
Kto jest zaangażowany w realizację NPOZP?
Program jest realizowany przez Ministrów: Zdrowia, Edukacji Narodowej, Pracy i Polityki Społecznej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sprawiedliwości, Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. W jego realizację zaangażowany będzie również Narodowy Fundusz Zdrowia oraz samorządy województw, powiatów i gmin. Będą mogły w nim uczestniczyć m.in.: organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, samorządy zawodowe i kościoły. Realizacją Programu będzie kierował Minister Zdrowia, koordynujący także wykonanie zadań.
Cele i działania Programu
Zasadniczymi celami Programu są:
- promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym;
- zapewnienie osobom z takimi zaburzeniami dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz innych form wsparcia i pomocy, które umożliwią im funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie;
- rozwój badań naukowych i tworzenie systemów informacji, niezbędnych do skutecznego zapobiegania zaburzeniom psychicznym.
Najistotniejszym działaniem podejmowanym w ramach realizacji Programu będzie unowocześnienie lecznictwa psychiatrycznego.
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej MZ.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.mz.gov.pl, 7 kwietnia 2011 r.

Data publikacji: 8 kwietnia 2011 r.