Recepty na niektóre produkty lecznicze z dłuższą datą ważności
\\

Recepty, na których przepisano preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P będą realizowane nie później niż w ciągu 30 dni od daty wystawienia, a nie jak dotychczas w ciągu 14 dni. Minister Zdrowia wydał w tej sprawie stosowny akt normatywny.

Opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz. U. poz. 1172) oprócz zmiany terminu ważności niektórych recept, wydłuża również czas na jaki jednorazowo może być dokonana preskrypcja z miesiąca do 90 dni. Pacjenci, którzy zapisywali się na wizytę lekarską w celu uzyskania recepty na te same produkty lecznicze, generowali dodatkowe kolejki. Wydłużenie czasu preskrypcji ma odciążyć lekarzy od zbyt częstych wizyt pacjenta, ale ma również pozwolić lekarzom na poświęcenie czasu tym pacjentom, którzy oprócz wystawienia recepty wymagają także badania fizykalnego. Warto zaznaczyć, iż nadal to lekarz będzie decydował o długości okresu farmakoterapii.

Kolejną zmianą wprowadzoną przez nowy akt normatywny jest umożliwienie dodatkowego wpisywania ilości środka odurzającego lub substancji psychotropowej za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki. Zrezygnowano również ze szczegółowego określenia sposobu dawkowania wskazanych środków z uwagi na fakt, iż niejednokrotnie trudno jest określić wskazany sposób na recepcie - niektórzy pacjenci zażywają bowiem leki w sposób doraźny. Rozporządzenie wprowadza również zapis, zgodnie z którym jeżeli ze wskazanego przez osobę wystawiającą receptę sposobu dawkowania nie można obliczyć sumarycznej ilości przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych, osoba wydająca przyjmuje, że są to dwa najmniejsze opakowania określone w wykazie określonym w obwieszczeniu w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zaś w przypadku leków niepodlegających refundacji - dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 18 września 2014 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 4 września 2014 r.

\
Data publikacji: 4 września 2014 r.