Rozporządzenie określi szczegóły zakresu informacji o wyrobach medycznych i środkach ochrony osobistej posiadanych przez usługodawców oraz sposób i termin ich przekazywania do SEZOZ, mając na uwadze zakres udzielanych przez nich świadczeń, jak i potrzebę zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

Zakres tych informacji podzielono na kategorie danych - obejmują dane usługodawcy, dane miejsca, w którym znajduje się wyrób medyczny bądź środek ochrony osobistej, w przypadku usługodawcy będącego podmiotem leczniczym, a także dane wyrobu medycznego lub środka ochrony osobistej.

Raportowanie o wyrobach medycznych w szpitalu

Raportowanie danych o wyrobach medycznych oraz środkach ochrony osobistej będzie następowało w oparciu o wykaz wyrobów medycznych oraz środków ochrony osobistej, który stanowi załącznik do rozporządzenia - zawiera on wyliczenie wyrobów medycznych oraz środków ochrony osobistej, o których informacje usługodawca jest zobligowany przekazywać do SEZOZ. Zakres danych raportowanych w odniesieniu do wyrobów medycznych jest dużo obszerniejszy i obejmuje takie dane jak m.in. nazwa handlowa, model, nazwa producenta, liczba badań bądź zabiegów wykonanych przy użyciu wyrobu medycznego w roku poprzednim oraz źródło jego finansowania.

 


W odniesieniu do środków ochrony osobistej zakres raportowanych danych ogranicza się tylko do ich liczby nabytej przez usługodawcę w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Pod pojęciem nabycie należy rozumieć wszelkie źródła, z jakich usługodawca pozyskał środki ochrony osobistej - czyli nie tylko zakup, ale także np. darowizny.

Szpitale przekażą informacje do 7 dnia kolejnego miesiąca

Termin przekazywania tego typu informacji w przypadku szpitali, które liczą sobie, co najmniej 200 łóżek będzie następować do każdego 7 dnia następnego miesiąca. Raport będzie dotyczył środków ochrony nabytych w ciągu trzech poprzednich miesięcy. Względem pozostałych podmiotów obowiązek ten będzie należało wykonywać raz w roku, w terminie do 31 stycznia (praktyki zawodowe) oraz do 15 stycznia (pozostałe podmioty lecznicze).

Minister Zdrowia do 30 października 2020 roku poda do publicznej wiadomości termin uruchomienia SEZOZ działającego na nowych zasadach. Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W projekcie rozporządzenia umieszczono ponadto regulacje odnoszące się do sposobu przekazywania przez usługodawcę informacji do SEZOZ, która będzie się odbywała w postaci elektronicznej.