Rada rozważy podczas posiedzenia usunięcie świadczeń obejmujących podawanie:
- sunitynibu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C41.4; C49.1; C49.2 (nowotwory kości i tkanki łącznej: kończyny, miednica),
- gemcytabiny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C32.9; C64; C65; C54.8; C91.1; C69; C69.9 (nowotwory różne: krtań, nerki, macica, oko),
- irinotekanu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C25.1 (trzon trzustki), C25 (trzustka nie określona, C25.8 (zmiana przekraczająca granice trzustki), C25.9 (trzustka, nie określona),
- temozolomidu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C25.9 (trzustka, nie określona),
- kapecytabiny w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C25.9 (trzustka, nie określona),
- doksorubicyny liposomalnej niepegylowanej oraz lenalidomidu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C91.1 (przewlekła białaczka limfocytowa),
- doksorubicyny liposomalnej pegylowanej w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C49 (tkanka łączna i tkanka miękka, nie określone), C49.5 (tkanka łączna i tkanka miękka miednicy), C57.0 (Trąbka Fallopia), C84.1 (choroba Sezary'ego),
- bendamustyny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C81 z rozszerzeniami (C81 choroba Hodgkina, C81.0 przewaga limfocytów, C81.1 stwardnienie guzkowe, C81.2 mieszanokomórkowa, C81.3 zmniejszenie limfocytów, C81.7 inna choroba Hodgkina C81.9 choroba Hodgkina, nie określona),
- lenalidomidu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C81 (choroba Hodgkina),
- deferazyroksu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: D47.1 (przewlekła choroba mieloproliferacyjna), realizowanych w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".

Przygotowane zostanie również stanowisko w sprawie: oceny leku Botox (toksyna botulinowa typu A) dotyczącego stosowania przy leczeniu migreny przewlekłej u chorych nadużywających leków przeciwbólowych i tryptanów (ICD-10 G43).

Zostaną również przygotowane opinie odnośnie zasadności dalszego finansowania ze środków publicznych leków we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL - produktów leczniczych zawierających substancje czynne: amoxicillinum, amoxicillinum + acidum clavulanicum, we wskazaniu dotyczącego profilaktyki zakażeń w pierwotnych niedoborach odporności oraz chlorambucilum, cyclophosphamidum we wskazaniu: amyloidoza.

Przygotowana też zostanie opinia na temat zasadności finansowania ze środków publicznych leku we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL – produktów leczniczych określonych w piśmie MZ-PLA-460-15020-826/ISU/14.Źródło: www.aotm.gov.pl