Stanowisko Rady będzie dotyczyć leku Esbriet (pirfenidon), stosowanego w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc (ICD-10 J 84.1) oraz leku Afinitor (ewerolimus), stosowanego w leczeniu chorych na zaawansowanego raka piersi z ekspresją receptorów estrogenowych, bez nadmiernej ekspresji lub amplifikacji HER2, po menopauzie, bez objawowego zajęcia narządów miąższowych, u których występuje nawrót po leczeniu niesteroidowym inhibitorem aromatazy stosowanym w ramach terapii uzupełniającej – w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem ewerolimusu (ICD-10 C.50)".

Rada przygotuje też opinię w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku Nexavar (sorafenib), przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL.

Przygotowana zostanie także opinia w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w Charakterystyce Produktu Leczniczego, zawierających substancje czynne: acidum mycophenolicum, azathioprinum, ciclosporinum, everolimusum, sirolimusum, tacrolimusum, ciclosporinum, colistinum, cyclophosphamidum, danazolum, itraconazolum, sirolimusum, sulfamethoxazolum + trimethoprimum, valganciclovirum, vigabatrinum.