Rada Przejrzystości przeciw refundacji sorafenibu, chlorowodorku lerkanidypiny oraz romiplostymu
\\

Na 27. posiedzeniu Rady Przejrzystości zostały przygotowane stanowiska w sprawie refundacji hybrydowej rehabilitacji kardiologicznej, sorafenibu, chlorowodorku lerkanidypiny oraz romiplostymu.

15 października 2012 r. odbyło się 27. posiedzenie Rady Przejrzystości. Na spotkaniu opracowano stanowiska w sprawie refundacji hybrydowej rehabilitacji kardiologicznej, sorafenibu w leczeniu raka wątrobokomórkowego (program lekowy), chlorowodorku lerkanidypiny w leczeniu łagodnego do umiarkowanego nadciśnienia tętniczego samoistnego oraz romiplostymu w leczeniu pierwotnej małopłytkowości immunologicznej (program lekowy).

W przypadku hybrydowej rehabilitacji kardiologicznej, Rada stwierdziła, że aktualnie przygotowany projekt programu nie pozwala wydać pozytywnego stanowiska w sprawie zakwalifikowania tego świadczenia do świadczeń gwarantowanych. „Hybrydowa rehabilitacja kardiologiczna stanowić może ważny element opieki nad chorym”, jednak, zdaniem Rady, „brak precyzyjnego opisu świadczenia uniemożliwia oszacowanie jego kosztów”.

Rada uznała za niezasadne refundowanie sorafenibu w ramach uzgodnionego z wnioskodawcą projektu programu lekowego „Leczenie raka wątrobowo komórkowego”. Rada uważa jednocześnie za zasadne finansowanie sorafenibu w ramach istniejącego programu lekowego, pod warunkiem zachowania efektywności kosztowej terapii.

Rada opowiedziała się także przeciwko refundacji leku Primacor (chlorowodorku lerkanidypiny) w leczeniu łagodnego lub umiarkowanego samoistnego nadciśnienia tętniczego. Jak uważa Rada Przejrzystości, „z przedstawionej analizy finansowej wynika, że refundacja Primacoru będzie generować dodatkowe koszty, zatem nie ma podstaw do finansowania leku ze środków publicznych”.

Wreszcie Rada sprzeciwiła się refundacji romiplostymu w leczeniu pierwotnej małopłytkowości immunologicznej w ramach proponowanego programu lekowego. Zdaniem Rady, kryteria włączenia do proponowanego programu lekowego są zbyt szerokie. W szczególności program dopuszcza stosowanie romiplostymu u chorych, u których wystąpiła niedostateczna odpowiedź na inne sposoby leczenia (np. kortykosteroidy, immunoglobuliny) nie warunkując włączenia do programu wykonaniem splenektomii.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mp.pl, stan z dnia 18 października 2012 r.

\
Data publikacji: 18 października 2012 r.