Rada uznała za zasadne zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej hiperbarycznej terapii tlenowej w komorach typu „monoplace" jako świadczenia gwarantowanego.

Rada zwróciła wraca uwagę, że w tego rodzaju komorze maksymalne uzyskane ciśnienie nie przekracza 3 barów przez co nie nadaje się do leczenia zatorów gazowych i choroby dekompresyjnej. Dlatego zastosowanie urządzeń typu „monoplace" powinno być ograniczone do terapii pacjentów zgodnie z wytycznymi międzynarodowymi.

Rada uznała za zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Omnitrope (somatropinum) stosowanego w ramach programu lekowego „Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR) (ICD-10 R 62.9)", a także produktów leczniczych: Kiovig, Privigen, Gammagard S/D i Sandoglobulin P, stosowanych w leczeniu przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (ICD-10: G62.8, G63.1, G70, G04.8, G73.1, G73.2, G72.4, G61.0, G36.0, M33.0, M33.1, M33.2).

Za zasadne Rada uznała też objęcie refundacją produktu leczniczego Sprycel (dazatynib), stosowanego w ramach programu lekowego „Leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+) (ICD-10 C91.0)", w ramach nowej grupy limitowej i wydawanie go pacjentom bezpłatnie.

Rada uznała także za zasadne zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „Mechaniczne wspomaganie serca pompami implantowalnymi najnowszej generacji identyfikowanymi procedurami wysokospecjalistycznymi: 13.1 do 13.5" jako świadczenia gwarantowanego.

Za niezasadne natomiast Rada uznała wydawanie zgody na refundację produktu leczniczego Parkopan (Trihexyphenidyl) stosowanego przy niedowładzie czterokończynowym utrwalonym w przebiegu dziecięcego porażenia mózgowego oraz w chorobie Parkinsona.