Zgodnie z obowiązującymi wymogami w gospodarstwach znajdujących się w strefach, w których obowiązują ograniczenia weterynaryjne, prowadzone są przez służby weterynaryjne perlustracje, sprawdzany jest stopień bioasekuracji oraz stan liczebności i identyfikacji utrzymywanych świń. W chlewniach nieprzestrzegających tych zasad będzie wydawany zakaz prowadzenia produkcji. 

Na terenie województwa podlaskiego został wprowadzony zakaz handlu na targowiskach oraz handlu obwoźnego trzodą chlewną. 

Zostanie także wprowadzony obowiązek wydawania świadectw zdrowia dla świń na teranie całego kraju. Obecnie obowiązek zaopatrywania świń w świadectwa zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii dotyczy świń na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia. 

Zgodnie z ustaleniami ​konieczne jest jak najszybsze ograniczenie gęstości populacji dzików do poziomu poniżej 0,5 sztuki na km kwadratowy.  

Poza tym zostają wprowadzone dodatkowe rozwiązania w zakresie finansowania, poszukiwania i bezpiecznego usuwania zwłok dzików padłych w strefie odstrzału sanitarnego. W przypadku zgłoszenia powiatowemu lekarzowi weterynarii znalezienia zwłok padłego dzika, z których możliwe jest pobranie próbek do badań laboratoryjnych, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego otrzyma kwotę 100 zł brutto za dzika. 

www.minrol.gov.pl