Minister zdrowia i samorząd aptekarski porozumieli się w sprawie strategii rozwoju aptek. Ustalenia zwierają 13 punktów, realizacją których ma się zająć resort w perspektywie tego i przyszłego roku. Sygnatariuszami dokumentu są minister zdrowia Adam Niedzielski i prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Przepisy antykoncentracyjne w farmacji

Minister zobowiązał się w nim m.in. do podjęcia działań zmierzających do ustanowienia zasady, zgodnie z którą zmiany w wykazach refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - w stosunku do których wydano ostateczne decyzje administracyjne o objęciu refundacją albo ostateczne decyzje zmieniające - ogłaszane są w obwieszczeniu ministra zdrowia nie częściej niż raz na trzy miesiące.

Szef MZ ma podjąć wysiłki, by doprowadzić do skutecznego egzekwowania stosowania przepisów antykoncentracyjnych, w tym ustanawiających zakaz prowadzenia więcej niż czterech aptek w skali kraju lub 1 proc. aptek w skali województwa, zwiększenia nadzoru oraz wysokości kar za ich naruszenie.

Wspólnie z przedstawicielami samorządu aptekarskiego resort ma określić warunki zakładania w aptece Internetowego Konta Pacjenta jako pierwszej usługi farmaceutycznej. MZ ma wprowadzić unormowania prawne umożliwiające finansowanie tej usługi ze środków publicznych.

Resort zobowiązał również do podjęcia prac mających na celu uregulowanie zasad obrotu pozaaptecznego poprzez wprowadzenie obowiązku wpisu podmiotów prowadzących obrót lekami do rejestru i wskazanie NFZ, jako beneficjenta z tytułu opłat rejestracyjnych. MZ ma wprowadzić zasady przechowywania, eksponowania leków i stosowania odpowiednich zabezpieczeń gwarantujących bezpieczeństwo pacjentów.

Minister ma popierać wypracowanie podczas prac parlamentarnych przepisów, które wspierają niezależność oraz samodzielność farmaceutów przy wykonywaniu zastrzeżonych dla nich czynności zawodowych wraz z sankcjami za ich naruszanie, a także pozwalają na skuteczniejsza walkę z niepożądanymi zjawiskami takimi jak firmanctwo (prowadzenie działalności pod cudzym nazwiskiem lub nazwą) oraz nieprzestrzeganie zakazu reklamy aptek i ich działalności.

Działania MZ – jak zapisano – mają też m.in. doprowadzić do zmiany prawa gwarantującej wszystkim aptekom ogólnodostępnym i hurtowniom farmaceutycznym równy i odpowiedni do potrzeb pacjentów dostęp do leków, w tym przede wszystkim leków refundowanych. Resort wdroży rozwiązania prawne, organizacyjne i informatyczne, które "pozwolą farmaceutom i aptekom ogólnodostępnym na bezpieczne realizowanie elektronicznych recept w przypadkach, gdy pomimo wadliwości formalnych recept wydane leki lub wyrobny trafią do osób uprawnionych".

Uregulowane kwestii dyżurów

MZ ma ponadto, unormować zasady i warunki pełnienia przez apteki ogólnodostępne dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy "w sposób, który zagwarantuje ustalenie i zaspokojenie rzeczywistych potrzeb ludności, przy równoczesnym stworzeniu warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych, które pozwolą aptekom na efektywne wykonywanie ich zadań bez ponoszenia strat".

 

Kierownictwo MZ w ramach wspólnego zespołu roboczego z samorządem aptekarskim, ma przeanalizować, a następnie ewentualnie zmodyfikować zasady ustalania marż detalicznych dotyczących refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, gwarantując aptekom "podniesienie rzeczywistej wartości naliczanej marży".

W dokumencie zapisano także, że minister podejmie działania zmierzające do wprowadzenia norm zapewniających udział organów samorządu aptekarskiego w postępowaniach w sprawie udzielenia, zmiany lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub hurtowni farmaceutycznej oraz w postępowaniach dotyczących ustanowienia kierownika apteki ogólnodostępnej.

Krótszy czas na zapłatę pieniędzy

MZ ma też podjąć prace nad maksymalnym skróceniem terminu w jakim podmiot prowadzący aptekę, który zawarł umowę na realizację recept, otrzymuje refundacje ustalonego limitu finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobu medycznego.

"Farmaceuci to jedna z tych grup zawodowych, która w dobie epidemii koronawirusa jest pierwszym z ogniw całego systemu ochrony zdrowia. Jest to niewątpliwie ogniwo mocne, które jak pokazują nam ostatnie miesiące, wypełnia wszelkie standardy profesjonalizmu w kontakcie z potrzebującymi, z pacjentami. Wspólnie chcemy dążyć do pełnego uregulowania szeregu palących kwestii związanych z opieką farmaceutyczną i uregulowaniem statusu zawodu farmaceuty" – skomentował dla PAP podpisanie dokumentu minister zdrowia Adam Niedzielski. (kn/pap)