Projekt zgłosili posłowie PO. W uzasadnieniu podkreślili, że proponowane zmiany wynikają z 10 lat doświadczeń samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych związanych ze stosowaniem tej ustawy i mają na celu przede wszystkim podniesienie jakości diagnostyki.

"Związane są one przede wszystkim z koniecznością wyeliminowania najczęściej powtarzających się błędów związanych z wykonywaniem czynności diagnostyki laboratoryjnej a także uporządkowania przepisów dotyczących prowadzenia rejestru diagnostów laboratoryjnych oraz odpowiedzialnością dyscyplinarną" - czytamy w uzasadnieniu.

Za wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego - wzorem innych zawodów medycznych - uznane miałoby być także pełnienie funkcji w organach samorządu zawodowego diagnostów. Dzięki temu pełniące je osoby nie musiałyby odbywać przeszkolenia w związku z przerwą w wykonywaniu czynności diagnosty dłużej niż pięć lat.

Projekt rozszerza zakres czynności diagnostycznych o pobieranie materiałów do analizy również dla celów postępowania sądowego. Oznacza to, że czynnościami diagnostyki będą też badania wykonywane w laboratorium kryminalistycznym.

 

"Jest to szczególnie istotne w przypadku diagnostów laboratoryjnych będących specjalistami z laboratoryjnej diagnostyki sądowej. Diagności laboratoryjni, uzyskujący tę specjalizację lub wykonujący badania w tej specjalności, nie wykonują - w świetle obecnie obowiązującej ustawy - czynności diagnostyki laboratoryjnej" - napisano w uzasadnieniu.

Proponowane przepisy określają uprawnienia do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, w tym wymogi dotyczące wykształcenia kandydatów na diagnostów. Projekt rozszerza uprawnienia osób posiadających tytuły zawodowe technika analityki medycznej oraz licencjata, uzyskanego na kierunku analityka medyczna - osoby te będą mogły samodzielnie wykonywać czynności diagnostyczne w laboratorium kryminalistycznym.

Autorzy projektu chcą, by tytuł diagnosty laboratoryjnego mogły uzyskać wyłącznie osoby, które ukończyły jednolite studia magisterskie na kierunku analityka medyczna lub diagnostyka laboratoryjna oraz osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku lekarskim i uzyskały tytuł zawodowy lekarza oraz specjalizację w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej lub diagnostyki laboratoryjnej. Do katalogu kierunków studiów wyższych dodano medycynę laboratoryjną – kierunek, który jest ściśle związany z wykonywaniem zawodu diagnosty.

Proponuje się też wprowadzenie wymogu odbycia sześciomiesięcznego stażu. Jak napisano w uzasadnieniu, takie rozwiązanie wymusi na kandydatach zdobycie doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonywania pracy diagnosty, jak również umożliwi ich zapoznanie się z praktycznymi aspektami zawodu.

Z listy kierunków studiów wyższych, których ukończenie umożliwia zdobycie tytułu diagnosty laboratoryjnego, autorzy projektu chcą usunąć: biologię, farmację, chemię, biotechnologię oraz weterynarię i studia podyplomowe na kierunku analityka medyczna.

"Zmiana ta dyktowana jest faktem, iż podstawy programowe na wymienionych kierunkach nie stanowią o przygotowaniu kandydata do zawodu diagnosty laboratoryjnego w zakresie samodzielnego dokonywania oceny jakości i wartości diagnostycznej oraz interpretacji i autoryzacji wyników badań" - argumentują projektodawcy.

Zmienić miałyby się też sposób i charakter prowadzenia ewidencji osób posiadających prawo wykonywania zawodu diagnosty. Dzisiejsza lista byłaby zastąpiona przez rejestr prowadzony przez samorząd zawodowy. Informacje ujawniane w rejestrze byłyby poszerzone o te dotyczące miejsca wykonywania czynności diagnostycznych, uzyskanych specjalizacji oraz numeru NIP.

Zaproponowano też rozszerzenie katalogu przyczyn powodujących utratę prawa wykonywania zawodu poprzez "oczywistą możliwość" zrzeczenia się tytułu diagnosty.

Projekt zakłada ponadto wprowadzenie obowiązku stosowania w medycznym laboratorium diagnostycznym minimalnych norm zatrudnienia diagnostów laboratoryjnych. Miałyby one zostać określone w rozporządzeniu ministra zdrowia - po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Proponowane są też zmiany dotyczące odpowiedzialności zawodowej diagnostów, które nawiązują do postanowień ustaw o pozostałych samorządach medycznych. Chodzi m.in. procedurę postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, które - w opinii projektodawców - mają na celu zagwarantowanie odpowiednich praw do obrony obwinionemu (diagnoście) oraz praw pokrzywdzonego.

Zmienić miałaby się też nazwa Rzecznika Dyscyplinarnego na Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Miałby on też zostać oficjalnie uznany za organ samorządu. Rozwiązania takie istnieją w ustawach dotyczących pozostałych samorządów medycznych. Proponowane jest też wprowadzenie możliwości wniesienia zażalenia do Sądu Diagnostów Laboratoryjnych na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Rzecznika. (PAP)