Chybicka podkreśliła, że zgodnie z przyjętym we wtorek projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zespół składający się z pediatry i internisty będzie mógł samodzielnie otworzyć praktykę podstawowej opieki zdrowotnej i otrzymać kontrakt z NFZ.

Obecnie poradnię POZ mogą prowadzić lekarze rodzinni bądź interniści i pediatrzy, którzy od lat pracują w POZ. Młodzi lekarze pediatrzy po ukończeniu specjalizacji mogą liczyć na zatrudnienie w szpitalu lub być pracownikami placówki POZ, ponieważ warunkiem utworzenia praktyki POZ jest specjalizacja z medycyny rodzinnej.

"Nowelizacja ustawy jest bardzo dobrym rozwiązaniem, korzystnym dla pacjentów, które znacznie poprawi dostęp do lekarzy. Pediatrzy i interniści będą na równi z lekarzami rodzinnymi" - oceniła prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Projekt nowelizacji wprowadza także – dodatkowo – deklarację wyboru świadczeniodawcy, tak aby złożona przez pacjenta deklaracja wyboru: lekarza, pielęgniarki i położnej (POZ) – nie traciła ważności w przypadku zmiany miejsca pracy przez te osoby.

Oznacza to, że pacjent będzie nadal wybierał lekarza, pielęgniarkę, położną (wskaże konkretną osobę), ale będzie to jednocześnie wybór świadczeniodawcy, u którego taka osoba pracuje.

Wprowadzona zostanie również możliwość złożenia deklaracji drogą elektroniczną. Konieczny będzie do tego bezpieczny podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

W ciągu roku kalendarzowego będzie można 3 razy bezpłatnie zmienić: świadczeniodawcę, lekarza, pielęgniarkę i położną POZ (obecnie 2 razy).

Nowela zawiera także przepisy, które mają ułatwić dzieciom dostęp do lekarzy specjalistów, w przypadku gdy wynik badań przesiewowych (mających na celu wykrycie wad wrodzonych), wykonywanych u dzieci do pierwszego roku życia, będzie pozytywny (nieprawidłowy). Dziecko, u którego stwierdzono taki wynik, będzie kierowane do lekarza specjalisty niezwłocznie bez konieczności wystawiania skierowania do poradni specjalistycznej przez lekarza POZ.