Zmiany funduszy zakładów regulowane są w kolejnych aktach prawnych, konieczna jest więc ewidencja zmian tych funduszy. W zakresie pomocy publicznej ewidencja dotyczy dofinansowania do działalności operacyjnej oraz do środków trwałych.
- Problemem jest także  ograniczoność środków finansowych, co powoduje ujemne wyniki finansowe podmiotów leczniczych i ich rozliczenie, w tym pokrycie przez organy tworzące, tworzenie odpisów aktualizujących i rezerw pomniejszających wynik finansowy - mówi autorka książki.

Częste zmiany uregulowań prawnych i restrukturyzacje powodują też zmiany zasad rachunkowości, a to utrudnia realizację zasady porównywalności sprawozdań finansowych w kolejnych okresach sprawozdawczych i ocenę kondycji finansowej podmiotów.

- Bardzo ważnym problemem, obok wymienionych, jest także ewidencja i ujmowanie w sprawozdaniu finansowym nadwykonań, niejasny jest bowiem status kosztów i przychodów w tym zakresie. Większość z poruszanych problemów zostaje odzwierciedlona w wyniku finansowym - mówi Jolanta Chluska.

Prowadzenie rachunkowości w podmiotach leczniczych jest łatwiejsze, jeśli pozna się specyfikę podmiotów oraz uwarunkowania organizacyjno – prawne ich funkcjonowania, czy jest to SP ZOZ czy jednostka budżetowa.

Podstawowe obszary rachunkowości podmiotów leczniczych - samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek budżetowych, prezentowana jest w książce „Rachunkowość podmiotów leczniczych” .

System rachunkowości podmiotów leczniczych ukazany został w niej w sposób problemowy, poczynając od podstawowych pojęć, istoty, funkcji i zadań rachunkowości, poprzez zagadnienia szczegółowe, na sprawozdawczości finansowej i budżetowej kończąc. W książce przedstawiono także uwarunkowania rachunkowości wynikające z przynależności podmiotów leczniczych do sektora publicznego.

Książka jest dostępna w księgarni Profinfo
 

Jolanta Chluska - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Finansów, Bankowości i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej; biegły rewident badający sprawozdania finansowe m.in. podmiotów leczniczych, wykładowca na kursach rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych i głównych księgowych, kandydatów na biegłych rewidentów i biegłych rewidentów; autorka licznych publikacji naukowych na temat rachunkowości podmiotów leczniczych, w tym monografii habilitacyjnej Model rachunku kosztów standardowych świadczeń zdrowotnych szpitala, 2008.