Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.), która wprowadza książeczkę zdrowia dziecka jako element dokumentacji medycznej. Wzór książeczki określi minister zdrowia.

Upoważnienie ustawowe ministra zdrowia obejmuje prawo do określenia jednolitych wzorów dokumentacji medycznej mającej istotne znaczenie dla szybkiego i skutecznego udzielania świadczeń zdrowotnych, ustawa nie precyzuje jednak katalogu tych dokumentów, pozostawiając tę decyzję rozeznaniu ministra.

Jedynie obowiązkowo ma zostać wydany wzór książeczki zdrowia dziecka jako gwarancja usystematyzowania i kompleksowego monitorowania opieki zdrowotnej o charakterze profilaktycznym przez rodziców dziecka i osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem.

Upoważnienie ustawowe ministra zdrowia pozwala na określanie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w sposób uwzględniający rodzaje podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, a także konieczność zapewnienia realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej, rzetelnego jej prowadzenia oraz ochrony danych i informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

O wprowadzenie książeczki zdrowia dziecka apelował Rzecznik Praw Dziecka. Dokument ten pozwoli na zebranie i utrwalenie danych o czynnościach medycznych realizowanych w stosunku do dzieci na terenie całego kraju.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 4 sierpnia 2015 r.