W związku z pierwszym czytaniem rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2013 (druk nr 755) Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował list do Posłów Komisji Zdrowia, Komisji Finansów Publicznych i Komisji Skarbu Państwa z prośbą o zaproponowanie zmian poprzez dodanie do części 46 – Zdrowie, działu 851 – ochrona zdrowia, zadania nr 85155 pod nazwą Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu; w kwocie 100 mln zł.

Jak napisał Hamankiewicz, „już 19 września br., po otrzymaniu informacji, że w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 nie zabezpieczono właściwego finansowania dla Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, zwrócił się on do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z prośbą o zabezpieczenie w budżecie środków w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wartości podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych na politykę zdrowotną, społeczną i ekonomiczną, zmierzającą do zmniejszenia używania wyrobów tytoniowych realizowaną za pomocą Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu”.

Prezes NRL podkreślił, iż do zwiększenia w 2012 r. podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych obligują Polskę przepisy unijne”. Jednocześnie wyraził zdziwienie, iż co roku w budżecie państwa znajdują się niebagatelne środki na dopłaty dla rolników, którzy uprawiają tytoń (w latach 2004 - 2010 wahały się one w granicach 145 – 385 mln zł), tymczasem Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu pozostaje rażąco niedofinansowany.

Szef Samorządu Lekarzy powiedział, iż w sprawie walki z nałogiem palenia zwracał się już do:
- Ministra Zdrowia z prośbą o podjęcie kampanii zachęcającej wszystkich pacjentów oraz palących lekarzy do podjęcia osobistego wysiłku wyzwolenia się od nałogu tytoniowego,
- Rektorów Uczelni Medycznych, aby podjęli akcję uświadamiającą w środowisku akademickim, która miałaby szansę przełożyć się na zachowania studentów i przynieść praktyczne efekty odchodzenia młodych ludzi od chęci palenia tytoniu;
- Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich z prośbą o prowadzenie działań w kierunku zaprzestania palenia przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Źródło: www.nil.org.pl