W ostatnich dniach ubiegłego roku minister nowe regulacje dotyczące wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, dotyczące m.in. trybu wystawiania zleceń na zaopatrzenie w te wyroby.

Obowiązek określenia w trybie rozporządzenia wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wynika z delegacji ustawowej dla ministra zawartej w art. 38 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.  W dniu 6 grudnia 2013 roku podpisał Pan dwa rozporządzenia dotyczące ww. kwestii tj. rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (opublikowane 17 grudnia 2013 roku), które weszło w życie 1 stycznia 2014 roku, z zaledwie 14 dniowym vacatio legis, oraz rozporządzenie w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy, którego wejście w życie odroczono do dnia 1 lipca 2014 roku.

W efekcie przyjętego sposobu stanowienia prawa wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne określa obecnie, niezgodnie z ww. przepisami ustawy, zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podkreślając niezgodność z prawem przyjętych przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia rozwiązań ponownie zwracam uwagę, że pośpiech z jakim je wprowadzano oraz brak jakiejkolwiek akcji informacyjnej uderzył w osoby uprawnione do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, a przede wszystkim w pacjentów.

Zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne, utrzymujące w mocy dotychczasowe przepisy dotyczące wzorów zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz nakładające na osoby uprawnione do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne obowiązek wprowadzenia zmian w wystawianym zleceniu, ukazało się dopiero 24 grudnia 2013 roku.

Biorąc pod uwagę publikację zarządzenia prezesa NFZ w okresie świątecznym, jego natychmiastowe wejście w życie oraz niejasność zawartych w nim przepisów nie dziwi fakt, że nie wszystkie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydane po 1 stycznia 2014 roku były zgodne z jego postanowieniami.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz

Więcej na ten temat>>>