Odpowiedź

Pracownicy podmiotów leczniczych uprawnieni do pięciogodzinnej dobowej normy czasu pracy mogą pełnić dyżur medyczny w zatrudniającym ich podmiocie.

Uzasadnienie

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) - dalej u.dz.l.., to jest od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 1 lipca 2014 r. czas pracy pracowników komórek organizacyjnych (zakładów, pracowni):
1) radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej - stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego;
2) fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów;
- w zakresie określonym w art. 214 ust. 2 u.dz.l., nie może przekraczać 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 214 ust. 1 u.dz.l.)
Artykuł 95 u.dz.l. wprowadzający dla pracowników wykonujących zawód medyczny i posiadających wyższe wykształcenie a zatrudnionych w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne obowiązek pełnienia dyżurów medycznych, nie wyłącza z zakresu tego obowiązku pracowników objętych pięciogodzinna dobową normą czasu pracy.
Także w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. takie wyłączenie się nie znajduje. Praca na dyżurze medycznym jest pracą ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, choć nie jest to praca w godzinach nadliczbowych, o której mowa w art. 151 § 1 k.p., ponieważ dyżur stanowi zaplanowany element organizacji czasu pracy. Nie ma więc zastosowania do pracy na dyżurze medycznym art. 151 § 2 k.p., który nie dopuszcza do pracy w godzinach nadliczbowych z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.
Wobec powyższego należy uznać, że pracownicy o których mowa w art. 214 ust. 1 u.dz.l. objęci pięciogodzinną normą czasu pracy w podmiocie leczniczym, spełniający warunki określone w art. 95 u.dz.l. są zobowiązani do pełnienia dyżuru medycznego.

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie