Projekt przewiduje także, iż zamawiający w każdym momencie będzie mógł zbadać, czy cena nie jest rażąco niska. Co więcej, projekt nakłada także na oferenta obowiązek udowodnienia tego faktu.

- Kryterium najniższej ceny doprowadziło do wielu wynaturzeń systemu zamówień publicznych, z bankructwami przedsiębiorstw włącznie. Głównym zarzutem wobec decyzji urzędników była zazwyczaj niska lub bardzo jakość usług oferowanych w najkorzystniejszej cenie. Niejednokrotnie rodziło to poważne problemy z właściwą realizacją zamówienia – komentuje Arkadiusz Pączka, ekspert Pracodawców RP.

Jak wskazuje ekspert, pomimo że proponowane zmiany idą w dobrym kierunku, nie rozwiązują jednak wszystkich problemów związanych z systemem zamówień publicznych w Polsce.

Liczba nowelizacji ustawy i rozpatrywanych projektów będących przedmiotem prac komisji sejmowych, czy też powszechne poczucie – zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorców – braku przejrzystości obowiązującej regulacji, nadal skłaniają do postulatu konieczności opracowania nowej ustawy regulującej system zamówień publicznych w Polsce.