Odpowiedź

Praca pielęgniarki w poradni przeciwgruźliczej z punktu widzenia uprawnień emerytalno-rentowych nie była przed rokiem 2000 i nadal nie jest zaliczana do prac w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., będącym pracownikami zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przysługuje emerytura w obniżonym wieku. Wiek emerytalny, rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki, na podstawie których osobom tym przysługuje prawo do emerytury, ustala się na podstawie przepisów dotychczasowych. Przepisami dotychczasowymi, o których tu mowa, są przepisy obowiązującego od 1 stycznia 1983 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 z późn. zm.), które w dziale XII wymieniają prace w służbie zdrowia i opiece społecznej. Zgodnie z rozporządzeniem do prac tych należały:
1. prace na oddziałach: intensywnej opieki medycznej, anestezjologii, psychiatrycznych i odwykowych, onkologicznych, leczenia oparzeń oraz ostrych zatruć w bezpośrednim kontakcie z pacjentami;
2. prace w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych oraz prace lekarzy stomatologów;
3. prace w prosektoriach i zakładach anatomopatologicznych, histopatologicznych i medycyny sądowej;
4. prace w zespołach pomocy doraźnej pogotowia ratunkowego oraz medycznego ratownictwa górniczego;
5. prace w domach pomocy społecznej dla nieuleczalnie i przewlekle chorych, umysłowo upośledzonych dorosłych i umysłowo niedorozwiniętych dzieci;
6. prace przy pobieraniu prób i pomiarach w warunkach i na stanowiskach pracy szkodliwych dla zdrowia, wykonywane przez personel stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz laboratoriów środowiskowych.
Wydaje się, że z uwagi na granice wieku (osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r.) przepisy powyższe tracą na znaczeniu, gdyż dotyczą osób, które w chwili obecnej mają lat 65 i więcej, a zatem osób, które nabyły już prawo do emerytury na zasadach ogólnych. Gdyby jednak okoliczność ta nadal była dla pracownika istotna, należałoby przyjąć, iż praca pielęgniarki w poradni przeciwgruźliczej nie mieściła się w wykazie prac wykonywanych w szczególnych warunkach i szczególnych charakterze.
W stosunku zaś do osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. zastosowanie mają przepisy obowiązującej od 1 stycznia 2009 r. ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656), która zawiera nowy wykaz prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Spośród prac w ochronie zdrowia zalicza do takowych obecnie:
- prace personelu sprawującego opiekę nad mieszkańcami domów pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży lub dorosłych, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej;
- prace personelu medycznego oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
- prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru.
Tym samym praca pielęgniarki w poradni przeciwgruźliczej z punktu widzenia uprawnień emerytalno-rentowych nie była przed rokiem 2000 i nadal nie jest zaliczana do prac w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.