Podstawowym celem utworzenia Ogólnopolskiego Rejestru Udarów Mózgu jest monitorowanie zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania i właściwego leczenia udarów mózgu, stosowania profilaktyki wtórnej oraz ograniczenia zjawiska nadrozpoznawalności udaru.

Rozporządzenie ureguluje kwestie dotyczące sposobu prowadzania rejestr, zakresu i rodzaju danych w nim przetwarzanych oraz sposób pozyskiwania tych danych. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru stanie się Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Źródło: www.mz.gov.pl