"Centra 75 plus" to miejsca, w których osoby w podeszłym wieku będą mogły być objęte kompleksową opieką - odpowiednimi badaniami, prowadzeniem przez lekarza, konsultacjami z różnymi specjalistami.  Łączny okres korzystania ze świadczeń dziennego ośrodka opieki geriatrycznej nie będzie mógł przekroczyć 12 tygodni w roku.

Czytaj także na Prawo.pl: Mężczyzna nie skorzysta z opieki geriatrycznej, bo wcześniej umrze

Ponad 300 placówek w kraju

Na poziomie powiatów powstać mają specjalne placówki. Zadania te będą finansowane przez powiaty i dofinansowane z Funduszu Medycznego. Szacowana ich liczba to 300. Mają służyć podstawowej opiece zdrowotnej nad seniorami. Będą miały w sobie trzy podstawowe elementy. Mają to być:

  • poradnia konsultacyjna
  • zespół opieki dziennej
  • zespół opieki domowej

Kwalifikację do centrów mają przeprowadzać na podstawie badań diagnostycznych lekarze pierwszego kontaktu. System będzie działać także w oparciu o doradców, którzy będą pracować w ramach centrów.

Sprawdź w LEX: Kto powinien wchodzić w skład konsultacyjnego zespołu geriatrycznego? >

Nowe regulacje - plan sporządzi wojewoda

Cele mają być osiągnięte dzięki stworzeniu systemowych rozwiązań tworzących szczególną opiekę geriatryczną, w której skład będą wchodziły: szpitalne oddziały geriatryczne, wskazane w wojewódzkim planie działania szczególnej opieki geriatrycznej; nowo tworzone placówki - centra zdrowia 75 plus oraz podstawowa opieka zdrowotna.

Podstawą działania placówek szczególnej opieki geriatrycznej, działających na terenie województwa, będzie plan sporządzany przez wojewodę i zatwierdzany przez ministra zdrowia.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości udzielnych świadczeń, w ustawie określono minimalne standardy łącznej liczby łóżek w oddziałach geriatrycznych i standardy dotyczące minimalnej i maksymalnej liczby osób zamieszkujących obszar działania centrum.

Okresy dostosowawcze

W przepisach dostosowujących ustawa wprowadza rozwiązania umożliwiające w okresie 5 lat od wejścia w życie ustawy, stosowanie niższej normy łącznej liczby łóżek w oddziałach geriatrycznych ujętych w wojewódzkim planie, niż określona w projekcie, a zatrudnianie edukatorów zdrowotnych, którzy nie spełniają wymogu ukończenia szkolenia, określonego w projekcie ustawy w okresie 3 lat.

Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. 

Sprawdź w LEX: Czy tytuł magistra pielęgniarstwa uprawnia pielęgniarkę do realizowania świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej? >