Przewodniczącym zespołu został Cezary Rzemek - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Do zadań zespołu będzie należeć analiza danych dotyczących realizacji przez podmioty lecznicze posiadające w swojej strukturze łóżka szpitalne przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 1545) oraz przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opinii opracowanej na podstawie tej analizy.

W skład zespołu wchodzą:
- Jolanta Skolimowska – zastępca dyrektora departamentu pielęgniarek i położnych Ministerstwa Zdrowia,
- Jakub Bydłoń –dyrektor departamentu dialogu społecznego Ministerstwa Zdrowia,
- Marcin Liberadzki –specjalista w departamencie pielęgniarek i położnych Ministerstwa Zdrowia, - przedstawiciel departamentu budżetu, finansów i inwestycji Ministerstwa Zdrowia,
- Grażyna Rogala-Pawelczyk – prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
- przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
- przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
- przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewni departament pielęgniarek i położnych w Ministerstwie Zdrowia.

Opracowanie: Ewelina Wójcik, RPE WK