Powołana została Rada do spraw Taryfikacji, działająca przy prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Rada pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. Członków Rady powołuje minister zdrowia. Kadencja członków Rady do spraw Taryfikacji trwa sześć lat.

Przewodniczącą Rady została Julia Jaśkiewicz, wiceprzewodniczącymi: Maria Ilnicka-Mądry oraz Robert Mołdach, a członkami: Marzena Głowacz, Anatol Gołąb, Henryk Kromołowski, Filip Nowak, Andrzej Sapiński, Małgorzata Stachurska-Turos oraz Barbara Więckowska.

Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z., w skład Rady do spraw Taryfikacji wchodzi dziesięciu członków, w tym trzech członków spośród osób zgłoszonych przez reprezentatywne organizacje świadczeniodawców w rozumieniu art. 31sb ust. 1 u.ś.o.z. oraz dwóch członków zgłoszonych przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do zadań Rady należy wydawanie opinii w sprawie planu taryfikacji Agencji, metodologii taryfikacji świadczeń oraz taryfy świadczeń oraz jej zmian, a także realizacja innych zadań zleconych przez prezesa Agencji.

Taryfikacja świadczeń to nowe zadania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, które wynikają z nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 22 lipca 2014 roku. Nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2015, wówczas też Agencja Oceny Technologii Medycznych zmieniła nazwę na Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Taryfikacja służy stworzeniu właściwych proporcji cen między różnymi świadczeniami. Agencja nie decyduje o wartości punktu, ale właśnie o proporcji, stosując skalę punktową zwaną taryfą.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.aotm.gov.pl, stan z dnia 16 czerwca 2015 r.