Polscy pacjenci od lat kojarzyli grudzień z konfliktami NFZ ze świadczeniodawcami podstawowej opieki zdrowotnej. Tolerowana przez byłą Minister Zdrowia Ewę Kopacz karygodna arogancja poprzedniego szefa Funduszu oraz uprawiana przez niego pseudooszczędnościowa i nielogiczna taktyka kontraktowania, wywoływały protesty lekarzy i niepotrzebnie stresowały chorych.
A przecież, zamiast ambicjonalnych sporów, wystarczało chcieć wysłuchać praktyków. Tak, jak zdarzyło się to pod koniec tego roku, gdy kilkukrotne rzeczowe i eksperckie rozmowy kierownictwa NFZ i Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie dały szanse na spokojniejsze kontraktowanie świadczeń w zakresie POZ nie tylko specjalistom medycyny rodzinnej należącym do Federacji. Można także uznać, że dzięki dobrej woli obu stron, ekspertom z Porozumienia Zielonogórskiego udało się wynegocjować warunki, dzięki którym świadczeniodawcy POZ będą mogli leczyć pacjentów w lepszej atmosferze.

Najważniejsze zmiany, jakie zostały przeprowadzone w zakresie POZ, to:
- doprecyzowanie zasad kontraktowania w związku z nowymi aktami prawnymi i zmianami w rejestrach podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
- zniesienie konieczności uzyskiwania zgody dyrektorów oddziałów NFZ na przekraczanie limitów deklaracji na lekarza/pielęgniarkę/położną POZ (pozwoli to zwiększyć dostęp do ich świadczeń);
- NFZ zobowiązał się do poprawy reguł weryfikacyjnych w Oddziałach tak, aby w sprawozdawczości pielęgniarek i położnych nie był wymagany stwarzający problemy kod rozpoznania wg ICD-10;

Jednak do największej liczby uzgodnień doszło w zakresie zasad korzystania z wprowadzanego w 2013 roku systemu eWUŚ:
- zwolnienie z jego wykorzystania w przypadku problemów internetowych występujących u niektórych świadczeniodawców;
- przesunięto o 5 miesięcy termin, od którego status w eWUŚ będzie decydował o płatności (za deklarację za dany miesiąc);
- na skutek interwencji PZ odblokowano również możliwość wykorzystania eWUŚ przez małe podmioty (wg pierwotnej wersji w każdym podmiocie musiał być ktoś do zarządzania dostępem do eWUŚ, który sam nie miał uprawnień do korzystania z eWUŚ);
- NFZ przygotuje też zmiany w aplikacjach portalowych tak, aby możliwe było w dowolnym czasie „zamówienie” zestawienia osób nieuprawnionych do świadczeń z listy aktywnej dla danego podmiotu POZ;
- podjęta została również decyzja o współpracy Przewodniczącego Zespołu ds. Informatycznych PZ z Dyrektorem Departamentu Informatyki Centrali NFZ w zakresie monitorowania funkcjonowania systemów informatycznych NFZ, w tym eWUŚ;
- ustalono też zasady informowania o statusie uprawnień dzieci nieubezpieczonych (DN) poprzez eWUŚ tak, aby maksymalnie ułatwić wystawianie recept (dzieci ubezpieczone i nieubezpieczone, ale z prawem do świadczeń, będą inaczej oznaczane w tym systemie);


Jak podsumował Jacek Krajewski, Prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie, „po raz pierwszy od 5 lat rozmowy z kierownictwem NFZ miały tak spokojny i konkretny wymiar”. Porozumienie Zielonogórskie docenia „działania nowego kierownictwa Funduszu i ma nadzieję, iż wzajemne relacje nadal będą utrzymywane w takim klimacie”.

Źródło: www.federacjapz.pl