Co do zasady, powierzenie położnej pracy opiekuna medycznego w trybie art. 42 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. wydaje się możliwe, wątpliwości budzi powierzenie pracy rejestratorki.
W przypadku wypowiedzenia zmieniającego złożonego członkowi zakładowej organizacji związkowej nie jest wymagane uzyskanie zgody zarządu związku, a jedynie jego poinformowanie. Koniecznym jest również wypłacanie dodatku wyrównawczego przez cały okres ochronny. Powyższe znajduje zastosowanie wyłącznie w sytuacji spełnienia przez członka związku określonych warunków, co zostanie omówione w treści uzasadnienia.

Uzasadnienie

Odnosząc się do pierwszego z zadanych pytań, należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 42 § 4 k.p., istnieją 4 przesłanki, których łączne spełnienie warunkuje zastosowanie wyżej wskazanego przepisu. Należą do nich: istnienie uzasadnionych potrzeb pracodawcy, okres powierzenia nie może przekraczać 3 miesięcy, fakt zmiany warunków pracy nie może skutkować obniżeniem wynagrodzenia oraz powierzona praca musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika. Analizując treść pytania, autor odpowiedzi wyraża poważne wątpliwości dotyczące spełnienia ostatniej z wymienionych przesłanek, dotyczącej kwalifikacji. Warto podkreślić, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego obecny jest pogląd, iż pracą odpowiednią do kwalifikacji pracownika jest praca, która ich nie przekracza i przy której te kwalifikacje znajdą choćby częściowe zastosowanie (tak SN w wyroku z dnia 5 lutego 1998 r., sygn. akt I PKN 515/97). Przenosząc to na praktyczny grunt pytania, o ile można wyobrazić sobie, iż położna wykonująca pracę opiekuna medycznego będzie, przynajmniej częściowo, wykorzystywać posiadane kwalifikacje i wiedzę, zwłaszcza medyczną, o tyle, w ocenie autora, absolutnie nie można o tym mówić w odniesieniu do pracy rejestratorki. Tym samym, w drugim z przypadków nie zostaną spełnione wszystkie cztery przesłanki, a zatem art. 42 § 4 k.p. nie znajdzie zastosowania.
Co do drugiego z pytań, zgodnie z poglądami powszechnie wyrażanymi w piśmiennictwie, zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego w stosunku do członka zakładowej organizacji związkowej, na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844) - dalej u.s.z., nie wymaga zgody organów związkowych, a jedynie zastosowania procedury ich poinformowania przez pracodawcę, w trybie art. 38 k.p. Wynika to z faktu, iż regulacja art. 5 ust. 5 u.s.z. stanowi wyjątek od ogólnej zasady wyrażonej w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) - dalej u.z.z., zgodnie z którym taka zgoda jest konieczna. Jednocześnie, w oparciu o art. 5 ust. 6 u.s.z., takiemu pracownikowi, członkowi organizacji związkowej, przysługuje dodatek wyrównawczy, pod warunkiem, iż wypowiedzenie zmieniające skutkuje obniżeniem wynagrodzenia. Dodatek taki należny jest przez cały okres ochronny, co do zasady, wskazywany w uchwale zarządu związku oraz dodatkowo przez czas odpowiadający połowie okresu określonego uchwałą, nie dłużej jednak niż rok po jego upływie (art. 32 ust. 2 u.z.z.). Autor domyśla się, iż w stanie faktycznym będącym przedmiotem niniejszej odpowiedzi czas ten został wskazany przez samego pytającego, cyt. cały okres ochrony (wynikający z uchwały) + 6 miesięcy (czas po terminie wskazanym w uchwale). Należy jednak bezwzględnie pamiętać, iż powyższe regulacje dotyczą wyłącznie pracowników, będących członkami zakładowych organizacji związkowych, którzy zostali imiennie wskazani w treści uchwał organów związkowych oraz są upoważnieni do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

Odpowiedź pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie