Pytanie

Czy podwyżki od 1 stycznia 2016 roku dla pielęgniarek POZ, należą się pielęgniarkom pracującym w NPL?

Odpowiedź

Nie. Z treści § 4 rozporządzenia ministra zdrowia z 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - dalej r.z.o.w.u. wynika natomiast, że pielęgniarki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej powinny zostać objęte podwyżkami od 1 września 2016 r.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 pkt 17a ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nocna i świąteczna opieka zdrowotna zaliczana jest do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Z kolei w myśl § 16 ust. 1 rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - dalej r.o.w.u. rozróżniane są następujące sposoby rozliczania świadczeń zdrowotnych:

1) kapitacyjna stawka roczna;

2) cena jednostkowa jednostki rozliczeniowej;

3) ryczałt.

Zgodnie zaś z § 11 ust. 1 zarządzenia Nr 64/2013/DS0Z prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 15 listopada 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NFZ poz. 64 z późn. zm.) dla celów rozliczania udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej stosuje się ryczałt miesięczny.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w swoim pierwotnym brzmieniu wyłączyło jednoznacznie podstawową opiekę zdrowotną (bez względu na formę rozliczeń) z zakresu świadczeń objętych regulacją podwyżkową określoną w tym rozporządzeniu. Zmiana w tym zakresie wprowadzona została przepisami rozporządzenia ministra zdrowia z 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie to uwzględnia świadczeniodawców POZ, dzieląc ich jednak na dwie kategorie: świadczeniodawców, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna (§ 3 ust. 1 r.z.o.w.u.), oraz pozostałych świadczeniodawców (§ 4 r.z.o.w.u.).

W okresie od 1 stycznia 2016 roku. § 3 ust. 1 r.z.o.w.u. nakazuje dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu uwzględnienie w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku postanowień dotyczących wysokości dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w okresie od 1 stycznia 2016 do dnia 31 sierpnia 2016 rroku. Ponieważ zapis ten odnosi się wyłącznie do umów rozliczanych stawką kapitacyjną, nie odnosi się on do świadczeń NiŚOZ, jako rozliczanych ryczałtem.

Zgodnie natomiast z § 4 ust. 1 r.z.o.w.u. w latach 2016-2018 świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, przekazywać ma w określonym terminie do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu informację o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących, u tego świadczeniodawcy i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia. Na podstawie powyższych danych, zgodnie z ust. 4, w latach 2016-2018 dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu ma obowiązek przekazywać corocznie świadczeniodawcy dodatkowe środki na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w okresie od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2019 roku.

Z zestawienia powyższych przepisów wynika, że w okresie od 15 września 2015 roku do 31 sierpnia 2016 rok pielęgniarki udzielające świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie mają prawa do podwyżek z tytułu realizacji umowy w tym zakresie na podstawie § 2 r.o.w.u. ani § 3 r.z.o.w.u., gdyż jest to umowa o udzielanie świadczeń POZ (wyłączona w treści § 2 r.o.w.u.), nie jest jednak rozliczana stawką kapitacyjną (objętą treścią § 3 r.z.o.w.u.).

Natomiast w odniesieniu do okresu przypadającego od 1 września 2016 roku, przepis § 4 ust. 1 r.z.o.w.u. ustala tryb przekazywania świadków na podwyżki przez wszystkich świadczeniodawców, za wyjątkiem tych którzy realizują świadczenia POZ rozliczane stawką kapitacyjną. Przepis ten nie wyłącza już świadczeń POZ jako całości, a jedynie świadczenia rozliczane kapitacyjną stawką roczną, co prowadzi wniosku, iż obejmuje on pozostałe świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej.

Paragraf 4 ust. 7 r.z.o.w.u. stanowi wprawdzie następnie, iż w latach 2016-2019 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 3-10, które to odesłanie może rodzić pewne wątpliwości, z uwagi na to, że § 2 ust. 3 przewiduje ustalenie liczby etatów i równoważników etatów pielęgniarki albo położnej w oparciu o informację przekazaną zgodnie z § 2 ust. 1 r.o.w.u., które wyłączało w tym zakresie świadczenia POZ bez względu na formę finansowania.

Jednak ponieważ w odniesieniu do okresu przypadającego od 1 września 2016 roku rozporządzenie z 14 października w § 4 wprowadza odrębną regulację w stosunku do treści § 2 r.o.w.u., przepis § 4 ust. 7 r.z.o.w.u. odsyła zaś do § 2 jedynie odpowiednio, należy przyjąć, iż odesłanie to ma tylko charakter proceduralny, tj. dotyczy ono zasad i trybu przekazywania dyrektorowi NFZ informacji dotyczącej ilości pielęgniarek i położnych wykonujących zawód, nie zaś zakresu świadczeniodawców, których przepis ten ma dotyczyć, w przeciwnym wypadku nie byłoby potrzeby określania expressis verbis zakresu świadczeniodawców podlegających regulacji tego przepisu.

Tym samym należy dojść do wniosku iż począwszy od 1 września 2016 roku pielęgniarki realizujące świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej winny zostać objęte podwyżkami na mocy § 4 r.z.o.w.u.

Stopień zawiłości regulacji wprowadzonej przepisami obu rozporządzeń, w szczególności zaś fakt, iż część przepisów dotyczących podwyżek zawarto w rozporządzeniu pierwotnym, cześć zaś – rozporządzeniu nowelizującym, należy ocenić bardzo negatywnie, i może on powodować w omawianym zakresie spory interpretacyjne pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Czytaj inne komentarze tej autorki:

Udostępnienie dokumentacji medycznej nie wymaga zwolnienia z tajemnicy lekarskiej>>>

Podwyżki dotyczą pielęgniarek realizujących świadczenia objęte umową z NFZ>>>

Podmioty bez kontraktu z NFZ nie muszą prowadzić list oczekujących>>>Iwona Kaczorowska-Kossowska

Radca prawny. W 1995 roku ukończyła wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie w 2001 roku aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2001 roku. Specjalizuje się w prawie medycznym i farmaceutycznym, w szczególności w zakresie kontaktów lekarz-pacjent i negocjacjach umów i porozumień w sprawach związanych z prowadzeniem podmiotów leczniczych, praktyk lekarskich i aptek. Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, jest prezesem zarządu Fundacji Law4Med, która zajmuje się prawnym wspieraniem środowiska medycznego. Prowadzi Kancelarię Prawa Medycznego i Farmaceutycznego w Gdyni. Współpracuje z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych, organizacjami pracodawców i pracowników ochrony zdrowia.