Pytanie
 
W jaki sposób należałoby zweryfikować osobę, która przesyła wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej pocztą lub składa go w formie elektronicznej?
Skąd wiadomo, że osoba jest upoważniona do złożenia wniosku?
Przy osobistym złożeniu wniosku jest możliwość sprawdzenia danych osobowych. 
 

Odpowiedź
 
Problem podniesiony w pytaniu jest bardzo często przedmiotem wątpliwości. Niestety, prawodawca nie wyposażył podmiotów wykonujących działalność leczniczą w żadne instrumenty weryfikacji tożsamości osoby wnioskodawcy, ani nawet prawdziwości upoważnienia. Co więcej, podmioty wykonujące działalność leczniczą nie są wyposażone w kompetencję do wylegitymowania osoby, która zgłasza się z wnioskiem o wydanie dokumentacji.

Należy polegać na samym oświadczeniu wnioskodawcy. W razie uzasadnionych wątpliwości sprawę należy skierować do prokuratury. Z uwagi na fakt, że udostępnianie dokumentacji medycznej jest postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów ustawy, konkretnie ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do głosu dochodzi norma art. 233 ustawy z 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny - dalej k.k., zgodnie z którym, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Zgodnie z art. 233 § 2 k.k., warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. Zasadne jest zatem uprzedzenie, że w razie braku upoważnienia lub innej przeszkody w dostępie do danych wnioskodawcy grozi odpowiedzialność karna. Innych instrumentów prawo obecnie nie dostarcza.
 
Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie.

Zobacz inne komentarze tej autorki:

Monitoring na sali operacyjnej wyłącznie w określonych celach >>>

Grupowa praktyka lekarska nie może przystąpić do konkursu na podwykonawstwo >>>

Elektroniczna dokumentacja medyczna nie narusza dóbr pacjentów poradni psychiatrycznej>>>

Ordynatora można zatrudnić na podstawie umowy cywilnoprawnej>>>

 
Agnieszka Sieńko jest radcą prawnym, specjalistą w zakresie prawa ochrony zdrowia i ubezpieczenia zdrowotnego. Prowadzi wykłady i szkolenia z tej dziedziny. Jest autorką wielu publikacji (m.in. Zakład opieki zdrowotnej. Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach),  współpracownikiem Serwisu Prawo i Zdrowie. Ma wieloletnie doświadczenie w organizacji rynku ochrony zdrowia. Współpracowała z Branżową Kasą Chorych dla Służb Mundurowych i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. W ramach własnej kancelarii prowadzi obsługę zakładów opieki zdrowotnej w tym dużych szpitali publicznych. Zajmuje się także obsługą prawną innowacyjnych projektów dedykowanych rynkowi usług medycznych a realizowanych ze środków unijnych. Jest nauczycielem akademickim.