Plakat został udostępniony wszystkim placówkom medycznym na terenie Polski posiadającym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rzecznik poprosił o wydrukowanie oraz zamieszczenie plakatu w widocznym miejscu na terenie tych placówek, a także o zamieszczenie wersji elektronicznej publikacji na ich stronach internetowych.

Czytaj także: Rośnie liczba spraw zgłaszanych do Rzecznika Praw Pacjenta >>>

Zgodnie z art. 11 ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, każdy pacjent ma prawo do informacji o prawach, jakie mu przysługują, zarówno podczas hospitalizacji, jak i w każdej sytuacji, gdy udzielane są mu świadczenia zdrowotne. Świadczeniodawcy natomiast zobowiązani są taką informację umieścić w widocznym miejscu na terenie placówki medycznej.