Odpowiedź
 
Pielęgniarka POZ na zlecenie lekarskie może zrobić badanie krzywej cukrowej w domu pacjenta.
 
Uzasadnienie
 
 
Badanie krzywej cukrowej jest wykonywane dla oceny tolerancji obciążenia glukozą. Przebieg badania polega na oznaczeniu na czczo poziomu cukru we krwi, następnie pacjent wypija roztwór glukozy. Ponowny pomiar poziomu cukru wykonywany jest ponownie po dwóch godzinach, w czasie których pacjent powinien siedzieć lub leżeć, jeżeli wynika to z jego stanu zdrowia. Kształt krzywej i poszczególne wartości oznaczanych poziomów powinny być poddane interpretacji lekarza prowadzącego. Zadaniem pielęgniarki POZ w tym badaniu jest przede wszystkim pobranie od pacjenta materiału biologicznego do badań diagnostycznych, z zachowaniem zasad wynikających z charakteru badania.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 214, poz. 1816) w załączniku nr 2 "Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w Części II A. Zakres zadań pielęgniarki POZ w ust. 5 stanowi, że świadczenia diagnostyczne obejmują:
 
1) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
2) wykonywanie badania fizykalnego;
3) wykonywanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę oraz interpretację;
4) ocenę stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia;
5) ocenę jakości życia i wydolności psychofizycznej świadczeniobiorcy;
6) wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej;
7) wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy;
8) ocenę i monitorowanie bólu;
9) ocenę wydolności pielęgnacyjno-opiekuńczej rodziny;
10) pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139 z późn. zm.) w Części I ust. 1 pkt 1 stanowi, że świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie.
 
Zgodnie z ust. 4. wskazanej powyżej Części I załącznika nr 2, pielęgniarka POZ pobiera materiały do badań diagnostycznych w przypadkach gdy świadczenie, ze względów uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy, może być zrealizowane wyłącznie w domu świadczeniobiorcy. Świadczeniodawca przy zlecaniu pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej pobrania materiałów do badań diagnostycznych w domu świadczeniobiorcy, znajdującego się na jej liście świadczeniobiorców, jest obowiązany do:
 
1) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt pojemników na materiały do zleconych badań oraz pojemnika zbiorczego do transportu pobranych próbek, odpowiadających wymogom określonym w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529 z późn. zm.);
2) udostępnienia pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu udzielania świadczeń lub w filii świadczeniodawcy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, pojemników, o których mowa w pkt 1, oraz zapewnienia w tym samym miejscu odbioru pobranych przez pielęgniarkę próbek.
 
Tak więc, powołane powyżej przepisy prawa uprawniają pielęgniarkę do wykonania badania krzywej cukrowej w domu pacjenta w sytuacji, gdy badanie to nie może być zrealizowane w gabinecie pielęgniarki POZ.

Żeby widzieć komentarze musisz:

  • być zalogowanym do Facebooka
  • mieć zaakceptowaną politykę prywatności (pliki cookies)
  • korzystać z przeglądarki Chrome
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski