Pytanie
 
Czy pielęgniarka lub rejestratorka medyczna może wypisać zwolnienie lekarskie?
 
Odpowiedź

Żaden przepis prawa nie upoważnia w aktualnym stanie prawnym, ani pielęgniarki ani rejestratorki medycznej do wypisywania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania przez pracownika opieki nad chorym członkiem rodziny (potocznie zwolnienie lekarskie).

Uzasadnienie
 
Zasady wystawiania zwolnień lekarskich określone zostały w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 27 lipca 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - dalej r.z.l., oraz w ustawie z 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zgodnie z § 2 r.z.l., zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania przez pracownika opieki nad chorym członkiem rodziny wystawia: lekarz, lekarz dentysta, starszy felczer lub felczer prowadzący leczenie, na okres, w którym ubezpieczony ze względu na stan zdrowia powinien powstrzymać się od pracy, jednak nie dłuższy niż do dnia, w którym niezbędne jest przeprowadzenie ponownego badania stanu zdrowia ubezpieczonego.

Nadto stosownie do treści § 1 ust. 1 r.z.l., zaświadczenie lekarskie wystawia się wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny.

Zdarza się, iż lekarze proszą o wypisanie druku zaświadczenia lekarskiego pielęgniarkę czy rejestratorkę medyczną, ale nie jest to praktyka prawidłowa, ponieważ jak wskazano powyżej wyłącznie uprawnionymi do wystawiania zaświadczeń lekarskich są: lekarz, lekarz dentysta, starszy felczer lub felczer. Ani pielęgniarce, ani rejestratorce ustawodawca nie przyznał prawa do wypisywania, czy też wypełniania zaświadczeń lekarskich.
 
Czytaj inne komentarze tej autorki:

Student nie jest uprawniony do uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej >>>


Sprzedaż leków poza aptekami: warto edukować pacjentów i sprzedawców>>>

Pielęgniarka oddelegowana do filii nie musi otrzymać zwrotu kosztów dojazdu>>>


Dokumentacja medyczna może być udostępniona bez zgody pacjenta>>>


Monika Kwiatkowska, radca prawny autorka książek: Prawo farmaceutyczne. Poradnik dla aptek cz. I i Prawo farmaceutyczne. Poradnik dla aptek. cz. II, specjalizacja: prawo farmaceutyczne, prawo administracyjne, prawo pracy, prawo handlowe.  Współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie.