Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że uzyskał opinię prawną wybitnego konstytucjonalisty prof. Marka Chmaja w przedmiocie oceny zgodności przepisu § 6 ust. 1 pkt 6c rozporządzenia MZ z 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich, który nakłada na lekarzy obowiązek zaznaczania na recepcie 100% odpłatności za lek, gdy jest on wypisywany poza zakresem refundacji – z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Wspomniana opinia potwierdza zarzuty, jakie OZZL sformułował 17 lutego br. w liście do Ministra Zdrowia, zawierającym ocenę projektu w/w rozporządzenia w sprawie recept. Minister Zdrowia zignorował stanowisko OZZL.

Zarząd Krajowy OZZL prześle opinię prof. Marka Chmaja do wiadomości Ministra Zdrowia i Premiera RP z wnioskiem o odpowiednią zmianę przepisów rozporządzenia w sprawie recept. W razie braku pozytywnej reakcji Ministra, ZK OZZL podejmie inne kroki prawne.

Oto najważniejsze wnioski z ww. opinii:

- norma rozporządzenia nakładająca na lekarzy obowiązek oznaczenia odpłatności za lek, gdy jest on przepisywany poza zakresem refundacji, stoi w sprzeczności z wytycznymi zawartymi w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty (zatem § 6 ust. 1 pkt. 6c rozporządzenia jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji);

- przepis rozporządzenia nakładający na lekarzy obowiązek oznaczenia odpłatności za lek, gdy jest on przepisywany poza zakresem refundacji (§ 6 ust. 1 pkt. 6c) stoi w kolizji z innym przepisem tego samego rozporządzenia, pozwalającym na wypisywanie na recepcie leków przy użyciu nazw międzynarodowych (§ 6 ust. 1 pkt. 1) – taki sposób formułowania przepisów narusza zasady poprawnej legislacji, co prowadzi do naruszenia zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa (art. 2 Konstytucji).

Pełna treść opinii znajduje się na stronie internetowej OZZL.

Źródło: www.ozzl.org.pl