Opinia OZZL została opublikowana w związku z tym, że w kodeksie pracy zostały wprowadzone zmiany dające możliwość przedłużenia tzw. okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy (art. 129 par 2 kodeksu pracy).

Jak informuje OZZL, w niektórych szpitalach dyrektorzy próbują zmienić zasady rozliczania czasu pracy lekarzy, stosując zasady kodeksu pracy i wprowadzone w nim zmiany.

W związku z tym Związek przypomina, że przepisy dotyczące czasu pracy lekarzy ( i innych pracowników medycznych) zawarte w ustawie o działalności leczniczej jako bardziej korzystne nie mogą być zastępowane mniej korzystnymi zapisami z kodeksu pracy.

Ma tutaj zastosowanie tzw. zasada lex specialis, polegająca na tym, że prawo o większym stopniu szczegółowości (pochodzące z aktów prawnych o tej samej mocy, np. z dwóch ustaw, obowiązujące w tym samym czasie) należy stosować przed prawem ogólniejszym.